Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Imihlangano yokucobelelana ngolwazi

Imihlangano yokucobelelana ngolwazi

Inhlosongqangi yeSikhwama ukuqeqesha abasebenzi bakwa-Human resource kanye nabase-Payroll kaMaspala ngeMithetho neziMiso zeSikhwama kanye futhi nangezihloko eziqondene nemboni. ISikhwama senza imihlangano yokuqeqesha kabili ngonyaka kanti isimemo sivuleleke kubona bonke omasipala e-KZN.Maqondana nemihlangano yokuqeqesha, kwenziwa ucwaningo emva koqeqesho ngalunye ukubukeza ikhwalithi (izinga) yobekwenziwa kanye nokukala izinga lokuqonda kwalabo abebethamele.Uqeqesho luba ngolwazisayo futhi luthuthukise ukuxhumana phakathi kwalabo abasingethe uqeqesho kanye nalabo abasuke bethamele. Emihlanganweni, kuhlaziywa izinto ezenzeka ngempela bese kubhekwana nazo ngqo ukuqinisekisa ukuthi abathamele bayakuqonda futhi lokho kuqondene nemboni.Emva komhlangano ngamunye othamele umhlangano unikezwa i-Certificate of Attendance enikezwa yi-Senior Mnagement yeSikhwama. Lena yindlela yeSikhwama yokukhombisa ukubonga ngesikhathi kanye nangemizamo ekhonjizwe yilabo abasuke bethamele. Le mihlangano ithanyelwa kahle kakhulu kanti izimpendulo ezibuyayo ziyakhuthaza kakhulu.ISikhwama sisohlelweni lokuxhumana ne-FSB ukwakha uchungechunge lwemihlangano emithathu elandelanayo ehlukaniswe izigaba ezine, okuyilezi:

  • Ukukhunjuzwa ngemithetho yesikhwama
  • Okusha okulethwa yiSikhwama
  • Ukuphathwa kwamafomu entela anyangazonke
  • Ukufundiswa ngezezimali

 

Workshops