Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Umbiko Kasihlalo

Ngiyanamukela eMhlanganweni wama-73 Wonyaka.Sekuyihlandla lesibili lami leli nginguSihlalo we-Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds kanti kunginika injabulo enkulu ukwethula uMbiko kaSihlalo wamiNyaka Yonke onyakeni ophele zingu 31 March 2015.

Funda Kabanzi