Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

ISikhwama se-Superannuation

Ngesikhwama

ISikhwama se-Superannuation sasungulwa ngo 1942 njengesikhwama somhlomulo esichaziwe, kanti sinikeza imali eyisamba kanye nomhlomulo wempesheni wanyangazonke kumalungu uma esheshe athatha umhlalaphansi singakafiki isikhathi kusukela eminyakeni ewu 55 kuya esikhathini esejwayelekile somhlalaphansi seminyaka ewu 65, kanye nakubakhwenyana/amakhosikazi nezingane ezifanele ukuthola umhlomulo uma kushona amalungu, ngaphansi kweziMiso zeSikhwama, kubalwe ngokomholo kanye nangokwesikhathi esisetshenziwe.
Ama-Actuarial Valuation
Download 2017-umqulu we-Actuarial valuation Login
Download 2016-umqulu we-Actuarial valuation Login
Download 2015-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2014-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2013-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2012-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2011-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2010-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2009-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2008-umqulu we-Actuarial valuation Download
Imibiko yonyaka
Download 2020-Umbiko wonyaka Download
Download 2019-Umbiko wonyaka Download
Download 2018-Umbiko wonyaka Download
Download 2017-Umbiko wonyaka Download
Download 2016-Umbiko wonyaka Download
Download 2015-Umbiko wonyaka Download
Download 2014-Umbiko wonyaka Download
Download 2013-Umbiko wonyaka Download
Download 2012-Umbiko wonyaka Download
Download 2011-Umbiko wonyaka Download
Download 2010-Umbiko wonyaka Download
Download 2009-Umbiko wonyaka Download
Download 2008-Umbiko wonyaka Download