Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Isikhwama Somhlalaphansi

Ngesikhwama

ISikhwama soMhlalaphansi sisungulwe ngo 1967 njengesikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali kanti sabe sesishintshelwa ukuba sibe yisikhwama esichaziwe somhlomulo salawo malungu ahola kancane ngo 1975, ngesikhathi ukukhokhwa kwemali eyisamba kanye nempesheni yanyangazonke iqala uma ilungu lisheshe lathatha umhlalaphansi eminyakeni ewu 55 kuya esikhathini esejwayelekile somhlalaphansi seminyaka ewu 65, kanye nakubakhwenyana/amakhosikazi uma kushone ilungu, ngaphansi kweziMiso zeSikhwama, kubalwe ngokomholo kanye nangokwesikhathi esisetshenziwe.
I-Actuarial Valuations
Download 2017-umqulu we-Actuarial valuation Login
Download 2016-umqulu we-Actuarial valuation Login
Download 2015-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2014-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2013-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2012-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2011-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2010-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2009-umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2008-umqulu we-Actuarial valuation Download
Imibiko yaminyaka yonke
Download 2020-umbiko wonyaka Download
Download 2019-umbiko wonyaka Download
Download 2018-umbiko wonyaka Download
Download 2017-umbiko wonyaka Download
Download 2016-umbiko wonyaka Download
Download 2015-umbiko wonyaka Download
Download 2014-umbiko wonyaka Download
Download 2013-umbiko wonyaka Download
Download 2012-umbiko wonyaka Download
Download 2011-umbiko wonyaka Download
Download 2010-umbiko wonyaka Download
Download 2009-umbiko wonyaka Download
Download 2008-umbiko wonyaka Download