Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Isikhwama se-Provident

Ngesikhwama

ISikhwama se-Provident sasungulwa ngo 1996 njengesikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali, kanti sinikeza imali eyisamba yomhlomulo kuphela uma ilungu selithathe umhlalaphansi noma kushone ilungu, kubhekwe isamba semali isiyonke ekhokhwe yilungu kanye nomqashi, kuhlanganisa inzuzo kanye nenzalo etholakele. Eminye imininingwane ngokwakheka kwemihlomulo ekhishwayo, ubungako bemali ekhokhwayo kanye nolunye ulwazi olumayelana nalokhu bheka isigaba esinesihloko – Funds

 

Ama-Actuarial Valuation
Download 2017- umqulu we-Actuarial valuation Login
Download 2016- umqulu we-Actuarial valuation Login
Download 2015- umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2014- umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2013- umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2012- umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2011- umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2010- umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2009- umqulu we-Actuarial valuation Download
Download 2008- umqulu we-Actuarial valuation Download
Imibiko yonyaka
Download 2020-Umbiko wonyaka Download
Download 2019-Umbiko wonyaka Download
Download 2018-Umbiko wonyaka Download
Download 2017-Umbiko wonyaka Download
Download 2016-Umbiko wonyaka Download
Download 2015-Umbiko wonyaka Download
Download 2014-Umbiko wonyaka Download
Download 2013-Umbiko wonyaka Download
Download 2012-Umbiko wonyaka Download
Download 2011-Umbiko wonyaka Download
Download 2010-Umbiko wonyaka Download
Download 2009-Umbiko wonyaka Download
Download 2008-Umbiko wonyaka Download