Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Imali etholakala nyangazonke yeSikhwama se-Provident

Amalungu eSikhwama se-Provident athola isamba semali uma esethatha umhlalaphansi. Manje amalungu asengacabangisisa ukuthenga i-annuity esekelwe yiSikhwama

Imihlomulo

USanlam uqinisekisa impesheni impilo yakho yonke, engeke ize yehle.

Eminye imihlomo ihlanganisa:

 • Impesheni yokuphila kwakho konke.
 • Ukukhuphuka kwemali yempesheni okuncike emandleni emali ngo 75% we- CPI.
 • Umyeni/unkosikazi uthola u 60% wempesheni uma ilungu lishona.
 • Umhlomulo oyisamba semali uma ilungu lishona ingakapheli iminyaka emihlanu.

I-NJMPF ixoxisane yavumelana no-Sanlam, ngokumela wena, ngenani lemali ezokhokhwa ye-annuity.

 

Okudingekayo

 • Kufanele ube yilungu leSikhwama se-Provident.
 • Kufanele ube ngaphezu kweminyaka engama-55.

 

Yikuphi okulandelayo?

 • Imihlomulo kanye nokuphathelene nesamba sesikhwama esinikezwa wu-Sanlam siyochazwa yiSikhwama kumalungu kuma-Roadshows aso.
 • Uyokwazi ukufinyelela kwincwajana enalolulwazi (brochure), uma ungakwazi ukuza kuma-road shows.
 • Le-annuity egunyazwe yi-NJMPF itholakala kumalungu eSikhwama se-Provident kuphela.
 • Uyokwaziswa ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kokuba uthathe umhlalaphansi ngesilinganiso esikhombisa imali yempesheni ongase uyilindele ngokubhekwa kwenani lemali oyongile, uma ukhetha ukuthatha isamba semali yesikhwama (annuity).
 • Ungaxhumana no-Sanlam kulenombolo yocingo ethi- 021 916 3883 noma kule-email ethi gb.instalments@sanlam.co.za uma usenemibuzo.

Ungase uthintane Sanlam ku 021 916 3883