Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-Newsletter yabahola impesheni

IPHEPHANDABA LOKWAZISA ABAHOLA IMPHESHENI
Izindaba zekota yonyaka – September 2018

UMYALEZO OQHAMUKA KUMPHATHI

Siyakwamukela ePhephandabeni lokwazisa abahola impesheni ngalentwasahlobo yonyaka ka-2018.

Izindaba ezinhle kulekota yonyaka ukuthi iNJMPF iphinde yathola umbiko ongenagcobho ovela kuMcwaningi Mabhuku omkhulu u-Auditor General. Ubuholi obuqotho, ukuziphatha okuhle nokwenza umsebenzi ngendlela elindelekile kwenza ukuba uthembeke kubobonke ababambe iqhaza. Isikhwama iNJMPF siyakuqinisekisa ukuthi senza umsebenzi ngendlela elindelekile ukuze sikhiqize umhlalaphansi osezingeni eliphezulu njengoba sikusho lokho embonweni wethu njengesikhwama.

Izakhamizi eziningi zaseNingizimu Afrika zibhekene nengcindezi yobunzima besimo somnotho esintengayo; ukwenyuka ngesivinini kwentengo kapethiloli, izinga eliphezulu lokushoda kwamathuba emisebenzi kanye nokunyuka kwamanani okudla. Ukubaluleka kobuholi obukhaliphile esikhwameni, izinhlelo zokusimamisa utshalomali kanye nesiko lobuholi obuzinikele kumele kube yinto esobala.

INJMPF isithole imiklomelo eyishumi esezingeni lomhlaba jikelele kanye nokukhethwa ilezi zimboni ezilandelayo ezisezingeni lomhlaba kwikota yokuqala neyesibili yalonyaka;

UMNCINTISWANO WABANTWANA

Umncintiswano wezingane wathunyelwa ngephephandaba lokwazisa amalunga esikhwama lekota yokuqala, ngezinkundla zokuxhumana, nangama-email nangekhasi lezokuxhumana lesikhwama ngenyanga kaEpreli ku-2018. Imiphumela yabawina yathunyelwa ngephephandaba lokwazisa amalunga lekota yesibili.

Sithanda ukubonga kubobonke abangenela lomncintiswano, umthamo omkhulu wabangenela lomncintiswano wawenza waba nenkulu imphumelelo. Laba bantwana abangezansi abaphumelala emzuliswaneni wesibili osanda kwenzeka. Ukubona lomsebenzi wezandla kanye nalabo abaphumelela endaweni yokuqala, vakashela ku – www.njmpf.co.za.

Sibongela laba abalandelayo:

I-PENSION FUNDS ADJUDICATOR

 

Izinqumo zabehluleli bezikhwama iPension Funds Adjudicator zingadluliselwa phambili kwaFinancial Services Tribunal.

Umthethosisekelo olawula ezezimali ngokwesigaba-9 wonyaka ka-2017 abehluleli besikhwama sezimpesheni ibona abenza izinqumo kusukela mhlaka – 01 Epreli 2018, iTribunal sekwiyona esizolalela zonke izinqulo ezobe izinikezwe abehluleli bezikhwama sezimpesheni ezidinga ukuba zibuyekezwe kabusha. Lokho kusho ukuthi uma kukhona ongagculisekile ngezinqumo ezenziwa abehluleli (ama-Adjudicators) angafaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo kwiFinancial Services Tribunal zingakapheli izinsuku ezingama-30 isinqumo sama Adjudicators sikhishiwe. Ekuqaleni uma ufisa ukufaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo bekufakwa isicelo eNkantolo ePhakeme, lokho kwakunezingqinamba ngoba kwakunezindleko eziphezulu kakhulu.

Isiyalelo seFinancial Services Tribunal sinomthelela wesinqumo esisemthethweni kanti singasetshenziswa ngokufana njengaleso esisuke sikhishwe iNkantolo.

YAZI NGESIKHWAMA SAKHO

AMA-PENSIONER INDABA

Ekuzikhandleni kwethu ukuqinisekisa ukuthi uthola usizo olusezingeni eliphezulu ekusingathweni kwezimali zakho zomhlalaphansi noma usuthatha umhlalaphansi, isikhwama iNJMPF sethula imihlangano yabahola impesheni iPensioner Indaba Roadshow – ngale mihlangano isikhwama sihlose ukunikeza ithuba bonke abahola impesheni eNJMPF abahlalaKwaZulu-Natal ukuthi bahlangane bukhoma nesikhwama sabo. Isikhwama sinentokozo enkulu ngokwamukeleka okukhulu esikuthola kulabo abahola impesheni esikhwameni emihlanganweni yezimpesheni. Sesibone kunokunyuka okukhulu kwezinga labasuke bezothamela imihlangano yezimpesheni. Ezizindeni ezu-10 ezinkulu kwa-Zulu-Natal, isikhwama sesivakashele ezu-4, isizinda sokugcina esihanjelwe isikhwama kube isizinda saseNewcastle ebesisivakashele mhlaka-03 Julayi 2018. Lomhlangano wawuhanjelwe abahola impesheni abangaphezu kuka-300!!

Inhloso enkulu yalemihlangano yezimpesheni ukuthuthukisa ulwazi lwesikhwama, ukwazi ukuxhumana bukhoma nesikhwama, ubenethuba lokubuza imibuzo, ukuthuthukisa ulwazi lwezezimali, nangokuthi sifundise abahola impesheni, isibonelo; indlela elula yokuphatha izikweletu uma usuthathe umhlalaphansi kanye nokwazi ukubaluleka kokwenza incwadi yokwaba amafa.

Isikhwama sisezinhlelweni zokuvakashela izizinda ezintathu esingakazivakasheli, okwisizinda sasePietermaritzburg, esaseLadysmith kanye nesaseThekwini. Ukuba nesiqiniseko sokuthi isikhwama siyivakashela nini indawo yakho, abahola impesheni bayagqugquzelwa ukuthi banikeze isikhwama imininingwane yabo yezokuxhumana efanele, ikheli lokuposa, i-email kanye nenombolo kamakhalekhukhwini.

Sicela uqinisekise ukuthi uyeza kumuhlangano wempesheni olondelayo, ozebe usesizindeni sakho.

UKUBAMBEZELEKA KWEZINCWADI EPOSINI

Sithanda ukuxolisa kakhulu ngokubambezeleka kwezincwadi ekwazisa ngokukhuphuka kwemali kanye nama-IRP5. Lokhu kubambezeleka kwenzeke ngenxa yokuthi abasebenzi basePosini bengenele isiteleka ngoJuni kuya kuJulayi kuwolonyaka ka-2018. Sithemba ukuthi wonke umuntu uyitholile incwadi yakhe emazisa ngokukhuphuka kwemali kanye ne-IRP5 ngenyanga ka-Agasti 2018. Uma ungakayitholi sicela ushayele isikhwama ku-031 279 3500 noma uthumele i-email ku-info@njmpf.co.za, noma usifekisele ku-031 266 6715

Isiteleka sakamumva sasePosini sisikhombise ukubaluleka kokubakhona kwe-email yakho esikhwameni sakho kanye nenombolo yakho kamakhalekhukhwini. Lokho kuqinisekisa ukuthi ungathola noma iluphi ulwazi oludingayo ongaluthola luvela esikhwameni ngesikhathi esifanele ngaphandle kokubambezeleka. Qinisekisa ukuthi isikhwama sinemininingwane yakho efanele yakamumva.

HLALA UPHILILE

Ubuwazi ukuthi ungakwazi ukuzikhipha ngaphansi kwengcindezi okungenzeka ukuthi ikuthwesa ubunzima.

Ukuzivocavoca kudlala indima enkulu ukugcina umqondo nomzimba wakho unempilo futhi unomdlandla.

Njengoba sikhula, ukuzivocavoca kuya ngokuya kuba nzima ukukwenza, kodwa kubalulekile ukuthi labo asebekhulile bathole ithuba elanele lokuzivocavoca.

Abanye abantu bakebengene kwezinye izinhlelo bengasalihlelelanga ikusasa. Abanye bakuthola kuzobasiza ukubhala phansi amasu okunqoba izinhlelo abazifaka kuzo, lawo masu abagcine besesimweni esifanele. Uma ubambelela ekuzivocavoceni okuzwana nawe lokho kusho ukuthi ungakwazi ukuhlala uzivocavoca njalo, futhi lokho kungaba ingxenye yempilo yakho yansuku zonke. Ukwakha amasu nendlela ozoyilandela yokuzivocavoca kungaba indlela enhle engakusiza.

Yini okumele uyifake emaswini akho okuzivocavoca?

• Isizathu sakho sokuzivocavoca.

• Imigomo yakho yesikhathi esifishane esizayo, neyesikhathi eside esizayo.

• Izninhlobo zokuzivocavoca ohlose ukuzenza. Hlanganisa iznhlobo ezine zokuzivocavoca – ukukhuthazela, amandla, ibhalansi kanye neflexability.

• Lokhu kuzivocavoca uzokwenzelaphi, nobani nini.

• Izinto ozidingayo ukuqala ukuzivocavoca futhi kuhlale kuqhubeka.

Uhlelo lomhlangano iPensioner Indaba luyaqhubeka nakulonyaka ka – 2018. INJMPF ihlose ukubambela lemihlangano kuzozonke izifunda zaKwaZulu-Natal. Lemihlangano izosiza ukunikeza iNJMPF ithuba lokubonana nabahola impesheni ukuze ikwazi nokulalela ibhakane nezinkinga zabo, iphinde ibazise ngokuqhubekayo esikhwameni sabo. Inhloso yomhlangano ukuthuthukisa imfundo nokucobelelana ngolwazi, izihloko esobe siphansi kwazo; ulwazi mayelana nokugcwalisa ifomu yokuvuselela, (ideclaration form), ukubaluleka kokonga, ukunyuka kwenani labahola impesheni kanye nezibuyekezo zakamumva zesikhwama.


Vakashela iwebsite yethu ku-https://www.zulu.njmpf.co.za ukubona ukuthi umhlangano olandelayo we-Indaba uyobe ubanjelwe kuphi, nobekungenzeka size edolobheni lakho ngokulandelayo.

ULWAZI NGESIKHWAMA SAKHO

UCWANINGO LWENJMPF

I-NJMPF yenza ucwaningo.

Lolucwaningo lwenzelwa lokhu…

Lolucwaningo lwenzelwa phezu kocwaningo olwake lwenziwa esikhathini esidlule ukuze sikwazi ukuphendula imibuzo emayelana nolwazi lwezezimali, ezemfundo nezokuxhumana zakho njengelunga lethu.

Ngo-August 2018, sithumele ucwaningo kumalunga ethu ngama-email. Onke amalunga anama-email esikhwameni ahanjiselwa imibuzo ngogcwaningo kuma-email awo. Saphinde saluthumela futhi lolucwaningo komakhalekhukhwini bawowonke amalunga esinezinombolo zawo zomakhalekhukhwini. Onke amalunga esikhwama angenawo ama-email azothola ithuba lokubamba iqhaza ngalolucwaningo uma isikhwama iNJMPF isivakashele omasipala abakhethiwe.

Kubaluleke ngani ukubamba iqhaza kulolucwaningo?

1. Uvo lwakho luzosiza ekuthathweni kwezinqumo zesikhwama.

2. Unka isikwama amadla okuthi sakwazi ukuhlelela isikhathi esizayo.

3. Ucwaningo lwandisa ulwazi lwesikhwama.

Ilunga elenze ucwaningo lalo ngokuphelele lizofakwa ohlwini okuzokhethwa kulo abazoklonyeliswa umklomelo, ophumelele uzoba sethubeni lokuklonyeliswa ngevoucher yenani lika-R1000.00 yokuthenga.

Uma ufuna ukubamba iqhaza kulolu cwaningo noma ungayitholanga i-email emayelana nalolu cwaningo sicela uxhumane nethimba lakwaClient Services ku-031 279 5300 noma uthumele i-email ku-info@njmpf.co.za.