Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-Newsletter yabahola impesheni

IPHEPHANDABA LOKWAZISA ABAHOLA IMPHESHENI
Izindaba zekota yonyaka – Julayi 2019

UMYALEZO OVELA KUMPHATHI OMKHULU I-CEO

Siyakwamukela kwiphephandaba lokwazisa abahola impesheni lesibili lonyaka ka-2019.

Kulobubusika bonyaka ka-2019 sivalelisa kuMnu. Sam Camilleri, othathe umhlalaphansi mhlaka – 30 Juni 2019 emva kokusebenza njenge-CEO/Principal Officer, iminyaka eyishumi nambili esikhwameni i-NJMPF.
UMnu. uSam ushiye igama elihle esikhwameni. Phakathi kokunye akuzuzile ukushiya imibiko engenagcobho emabhukwini esikhwama iminyaka eyevile kweyishumi evela kumcwaningi mabhuku omkhulu, izinzuzo zemihlomulo ezisezingeni eliphezulu, ukunyuka kwemali yabahola impesheni okusezingeni elingaphezulu kokwenyuka kwamanani ezimpahla ezitolo kanye nemihlomulo ewu-77 evela embonini – imihlomulo esezingeni lomhlaba nesezingeni lezwe (ngaphakathi), lokho okwenza isikhwama i-NJMPF sibe isikhwama esihlabane kakhulu emiklomelweni yezindondo zezikhwama zomhlalaphansi
eNingizimu Afrika. Ngesikhathi ephawula emva komhlangano wakamumva waminyakayonke i-Annual Information Meeting (AIM), uSam uthe ‘kube enkulu intokozo kimi ukusebenzela isikhwama i-NJMPF nginokukhulu ukuziqhenya njengoba ngiphuma nje emsebenzini ngishiya isikhwama sisesimweni esihle. Ngibonga kwiBhodi, kubasebenzi, kumalunga esikhwama kanye nakwabahola impesheni ngokubambisana abakwenze kimina, nginifisela ikusasa elihle.’

Isikhwama sinentokozo yokunenzela isiqiniseko sokuthi uMnu. Bonginkosi Mkhize useqokelwe esikhundleni somphathi omkhulu i-CEO/Principal Officer kusukela mhlaka 01 Julayi 2019 ebesibanjwe uMnu. Sam Camilleri. Kwiphephandaba lokwazisa amalunga, kufakwe isaziso mayelana nomhlalaphansi kaMnu Camilleri kwaphinde kwachazwa kabanzi ukuthi ungubani uMnu. Mkhize.


IMIKLOMELO
Isikhwama sizuze lemiklomelo elandelayo kwikota eyedlule:-

International Investor Magazine Awards
Isikhwama sempesheni sonyaka eNingizimu Afrika – 2019
Isikhwama sempesheni sonyaka esiphethwe kahle eNingizimu Afrika – 2019

Global Banking & Finance Review Awards
Isikhwama esenzekahle eNingizimu Afrika ngonyaka ka-2019

African Excellence Business Awards
Isikhwama sempesheni sonyaka ka-2019 – eNingizimu Afrika

UKUBALULEKA KOKUVUSELELA IMINININGWANE YAKHO

Isikhwama sifisa ukugcizelela kabanzi ukubaluleka kokuvuselela imininingwane yakho nesikhwama. Hlomulisa labo obondlayo ngokuvuselela imininingwane yakho esikhwameni. Uguquko empilweni nobudlelwano bungashintsha ngokuphazima kweso. Ngalokho-ke, kubalulekile ukuthi wazise isikhwama ngoshintsho oselwenzekile, olufana namagama abantu obondlayo, indawo ohlala kuyo, ikheli lokuposa, ikheli lakho le-email (email address) kanye nekamakhalekhukhwini.

Hlala uxhumene nesikhwama usebenzisa lezizintsiza zokuxhumana; downloda imobile app ye-NJMPF, silandele ekhasinilethu leFacebook: Natal Joint Municipal Pension Fund uphinde usilandele nakuTwitter: @njmpf ukuze uthole ezisematheni, ungakwazi futhi ukuvakashela iwebsit yethu  ww.zulu.njmpf.co.za.

IMIKLOMELO YASEMAZWENI ANGAPHANDLE

Isikhwama sinentokozo yokukwazisa ukuthi iBhodi lamaTrustees isigunyaze ukwenyuka komholo wempesheni ngeConsumer Price index(CPI) egcwele ewu 4.49% kulabo abahola impesheni kusukela mhlaka 01 Julayi 2019. Ukunyuka komholo walowo nalowo oholayo ngokwenani lomholo wakhe kuzokwenzeka kulaba abebehola impesheni kusukela kunyaka u-01 Epreli 2018 kuya ku-31 March 2019.

Sicela ukhumbule lokhu: Ukwenyuka kwemali yempesheni kanye nokumenyezelwa kwamabhonasi kuhlale kuhambisana nokubakhona kwezinzuzo ezinhle zezotshalomali esikhwameni.

Umgomo wesikhwama esizibekele wona wokwenyuka kwemali yempesheni ulingana no-75% we-CPI (okwiyinani lezimpahla zabathengi ezitolo).

IZINSUKUZAKHO ZOKUHOLA IMPHESHENI

Siyazi ukuthi usuku lokuhola kwakho impesheni lubalulekile kuwena, ngakho-ke sikufakele izinsuku zokuhola ukuze uhlale unazo futhi uzazi.

Inyanga Usuku lokuhola Usuku
Ncwaba 2019 29/08/2019 ULwesine
Mandulo 2019 27/09/2019 ULwesihlanu
Mfumfu 2019 29/10/2019 ULwesibili
Lwezi 2019 28/11/2019 ULwesine
Zibandlela 2019 23/12/2019 UMsombuluko

UMHLANGANO WAMINYAKAYONKE I-ANNUAL INFORMATION MEETING (AIM)

Umhlangano i-AIM uphinde wabanjelwa e-City Hill Church, eHillcrest nakulonyaka kwaba kuhle ukwabelana ngalesiya sikhathi namalunga esikhwama, abahola impesheni kanye namaKhansela. Inhloso enkulu okwakubhekenwe nayo kulowamhlangano kwakuwukuthi ‘uzokwenzani uma usuthathe uhlalaphansi?’ – kwenzeka lokho kuhambisana nohlelo lolwazi lwezezimali, lapho kwenziwe khona amakhasi okudlala (Playing Cards) lapho ebalula khona izinselelo zezezimali kubadlali. Hlala uqaphile azonikezelwa emihlanganweni yama-Road Shows nasemihlanganweni ye-Indaba endaweni yangakini. Sithanda ukubonga kakhulu kubobonke ababethamele lomhlangano we-AIM, ukuba khona kwenu kulomhlangano kwenze waba impumelelo. Umbiko ovela kusihlalo weBhodi nesethulo esenziwe umeluleki wesikhwama (Fund’sActuary) usukhishiwe kwi-website yethu ethi – www.njmpf.co.za kanye nombiko kasihlalo obhalwe ngesiZulu kwi-website yesiZulu.