Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-Newsletter yabahola impesheni

IPHEPHANDABA LOKWAZISA ABAHOLA IMPHESHENI
Izindaba zekota yonyaka – Zibandlela 2019

UMYALEZO OVELA KUMPHATHI OMKHULU I-CEO

Siyanamukela ekukhishweni kwephephandaba lokwazisa amalunga lehlobo lonyaka ka -2019.


“Lesi isikhathi sentokozo”. Unyaka ka-2019 kube unyaka ongelula, njengoba sisondelela ngasekuphetheni unyaka, ake sigcizelele ezimweni eziyokhumbuleka ezenzeke kulonyaka:
Sivalelise uMnu. Sam Camilleri saphinde samukela uMnu. Bongi Mkhize njengomphathi omkhulu i-CEO/Principal Officer.


Isikhwama i-NJMPF siseyiso isikhwama somhlalaphansi esiklonyeliswe kakhulu eNingizimu Afrika, njengoba isihlabane ngemiklomelo ewu-17 yangaphakathi ezweni nesezingeni lomhlaba wonke ngonyaka ka-2019. Kuze kube inamuhla isikhwama sinemiklomelo yemboni ewu-80 isiphelele. Lokhu kuhlonzwa okusezingeni eliphezulu kwesikhwama kuqinisekisa usizo
oluseqophelweni eliphezulu kwezomhlalaphansi kumalunga esikhwama.


Isikhwama siphinde saba nemigomo ebuyekeziwe ezolawula isikhwama – imithetho emisha ezokwenza kube nokulingana ezikhwameni zombili zomhlalaphansi, okuyizikhwama i-Superannuation fund kanye ne-Retirement fund.

 AMABHONAUSI WOKUPHELA KONYAKA 

Ephephandabeni likaJulayi 2019 isikhwama sasinentokozo ukwethula ukuthi iBhodi lamaTrustees ligunyaze ukwenyuka komholo wempesheni ngeConsumer Price index(CPI) egcwele ewu 4.49% kulabo abahola impesheni kusukela mhlaka 01 Julayi 2019. Ukunyuka komholo walowo nalowo oholayo ngokwenani lomholo wakhe kuzokwenzeka kunyaka u-01 Epreli 2018 kuya ku-31 March 2019. Ibhonasi ka-50% ikhokhwe kanye nomholo ka-Novemba.

UMHLANGANO WAMINYAKA YONKE I-ANNUAL INFORMATION MEETING 

Usuku okufanele uluqaphele kwi-Diary yakho:


Isikhwama sihlele ukuthi umhlangano waminyaka yonke i-AIM ube
sekuqaleni kwaMashi 2020. usuku lwalomhlangano kuhlale kuwusuku
oluhle, njengoba isikhwama sisuke sibonana namalunga siphinde
siwalethele izindaba ezinhle zesikhwama.
Siyathemba siyokubona ngalolosuku!!

 ISIKHWAMA I-NJMPF NOKUNAKEKELWA KWEMVELO 

Iqiniso elimile nelimsulwa ukuthi sonke kudingeka ukuthi sikujwayele ukunakekela inqalasizinda yethu siphinde sizazi izinto ezilimaza izwe lethu (Planet) nezinto esiphila ngazo.


Uma silahla izinto ezingoplastiki zingahlala amashumi ngamashumi eminyaka noma amakhulu eminyaka zingabolile noma zinganyamalele. Kodwa ngokuthi siphinde futhi sizisebenzise senze ngazo ezinye izinto, lokho kungasiza ingqalasizinda kuphinde kwenze amathuba amasha kwezomnotho.


Isikhwama i-NJMPF sizodlondlobala ngonyaka ka-2020 siphinde sikulethele ezinye izindaba zakamumva kwiphephandaba lokwazisa amalunga esikhwama elilandelayo.

 IZILOKOTHO EZINHLE 

Njengoba sizwa kuheleza umoya wesikhathi sikakhisimuzi, sikholwa ukuthi ukusebenzisa imali ngokunakekela – gaphandle kokudala izikweletu – ikhona okufanele nokungaba yimpilo kubobonke abangabathengi. Sinifisela okuhle ngesikhathi sikakhisimuzi, kodwa nikhumbule ukuzibophezela kwenu kwezezimali nasenyakeni omusha.


Amacebo okonga anobuhlakani okusebenzisa imali:


1. Uma ungazange ulwenze uhlahlomali (budget) lokuthatha uhambo ngesikhathi sikakhisimuzi, hlala ekhaya.
2. Uma ungazange uzibekele imali, musa ukuboleka imali uyibolekiswa yizindleko.
3. Kugweme ukuthenga izinto ezingenasidingo, ungathengiswa izindali ezisuke zikhona.
4. Uma ubona igama elithi INDALI (SALE), cabanga ukonga, wongele izindleko zonyaka ezikulindele enyakeni omusha.
5. Usulwenzile uhlahlomali lwezindleko zesikole zangonyaka ozayo: imali yokufunda, eye-stationery, neyomfaniswano (uniforms)?

 IZINSUKUZAKHO ZOKUHOLA IMPHESHENI 

Siyazi ukuthi usuku lokuhola kwakho impesheni lubalulekile kuwena, ngakho-ke sikufakele izinsuku zokuhola ukuze uhlale unazo futhi uzazi.

Inyanga Usuku Lokuhola Usuku
Masingana 28/01/2020 Ulwesibili
Nhlolanja 28/02/2020 Ulwesihlanu
Ndasa 27/03/2020 Ulwesihlanu
Mbasa 28/04/2020 Ulwesibili
Nhlaba 28/05/2020 Ulwesine
Nhlangulane 26/06/2020 Ulwesihlanu
Ntulikazi 28/07/2020 Ulwesibili
Ncwaba 28/08/2020 Ulwesihlanu
Mandulo 28/09/2020 Umsombuluko
Mfumfu 28/10/2020 Ulwesithathu
Lwezi 27/11/2020 Ulwesihlanu
Zibandlela 23/12/2020 Ulwesithathu

Ihlaya
Waze washonela emzini weSangoma umlandeli wePirates egoloza ukuvuma athi Makhosi, sathi iSangoma”Vumani bo” elokhu ethi “ayingeke.. iPhefeni pho?

 

Isisho
Indlela ibuzwa kwabaphambili