Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Amafomu amalungu

Ukufaka isicelo sokuyeka emsebenzini ngenxa yokugula

Uma ilungu noma umqashi enombono wokuthi lelo lungu alisakwazi ukwenza imisebenzi yalo ngenxa yesimo sempilo esingesihle emzimbeni noma ngokwengqondo, linelungelo lokuqala uhlelo lwesicelo sokuyeka emsebenzini ngenxa yokugula: Lesi sicelo esilandelayo kufanele sithunyelwe eSikhwameni ukuze kuqalwe lolu hlelo lwesicelo:

Downloads

Amafomu amalungu

Uma umsebenzi eqashwe yinkampani ehambisana ne-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident Funds ngokwemigomo yayo, la mafomu alandelayo kufanele agcwaliswe bese ebuyiselwa eSikhwameni:

Downloads

Uma ilunga liyeka ukusebenzisa usizo lukamasipala ngenxa yokusula emsebenzini noma ukuxoshwa, le fomu yesicelo semali kufanele igcwaliswe bese ithunyelwa eSikhwameni ukuze ilunga lithole umhlomulo walo. La maphepha alandelayo ayodingeka ahamabisane nefomu yesicelo semali selunga:

  • Isitatimende sasebhange samanje esinesitembu sakhona
  • Inombolo yentela
  • Ikhophi ye-ID egxiviziwe

Kungabambezeleka ukukhokhwa komhlomulo uma kunamaphepha angahanjiswanga.

Downloads

Amanye amafomu