Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Okuyizidingo ngokomthetho (Section 13A)

ISigaba 13A se-Pension Funds Act sichaza amalungelo eSikhwama kanye nesibophezelo somqashi. Bheka ngezansi amazwibela omthetho:

 

  • Umqashi kufanele akhokhe imali eSikhwameni ngosuku lwesikhombisa emva kokuphela kwenyanga lapho bekufanelwe kukhokhwe khona.
  • Ukukhokhwa kwemali kufanele kwenziwe ngqo kwi-akhawunti yebhange lesikhwama kanti kufanele imali ekhokhiwe ivele ngosuku lwesikhombisa emva kokuphela kwenyanga ekhokhelwayo.
  • Inhlawulo ebekiwe iyokhokhwa uma uMqashi ekhokhe emva kwesikhathi.
  • Umqashi kufanele anikeze iSikhwama imininingwane ehlanganisiwe yanyangazonke yamalungu evumelana nemali ekhokhiwe, ngosuku lweshumi nesihlanu emva kokuphela kwenyanga ekhokhelwayo.
  • Umthetho uchaza ngemininingwane uMqashi okufanele ayinikeze ngokwama-return anyangazonke.
  • Umthetho uphinde unikeze iSikhwama inqubo yokubika okufuneka siyilandele uma uMqashi engakhokhi imali ekhokhwa yilungu esikhathini esibekiwe.

 

NgokweSigaba 13A se-Pension Funds Act, iSikhwama siphoqelekile ukulandela inqubo yokubika. Nansi inqubo elandelwayo.