Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-Newsletter

IPHEPHANDABA LOKWAZISA AMALUNGA
Izindaba zekota yonyaka – September 2018

 

UMYALEZO OQHAMUKA KUMPHATHI

Siyakwamukela ePhephandabeni lokwazisa aMalunga ngalentwasahlobo yonyaka ka-2018

Izindaba ezinhle kule kota yonyaka ukuthi iNJMPF iphinde yathola umbiko ongenagcobho ovela kuMcwaningi Mabhuku omkhulu u-Auditor General. Ubuholi obuqotho, ukuziphatha okuhle nokwenza umsebenzi ngendlela elindelekile kwenza ukuba uthembeke kubobonke ababambe iqhaza. Isikhwama iNJMPF siyakuqinisekisa ukuthi senza umsebenzi ngendlela elindelekile ukuze sikhiqize umhlalaphansi osezingeni eliphezulu njengoba sikusho lokho embonweni wethu njengesikhwama.

Izakhamizi eziningi zaseNingizimu Afrika zibhekene nengcindezi yobunzima besimo somnotho esintengayo; ukwenyuka ngesivinini kwentengo kapethiloli, izinga eliphezulu lokushoda kwamathuba emisebenzi kanye nokunyuka kwamanani okudla. Ukubaluleka kobuholi obukhaliphile esikhwameni, izinhlelo zokusimamisa utshalomali kanye nesiko lobuholi obuzinikele kumele kube yinto esobala.

INJMPF isithole imiklomelo eyishumi esezingeni lomhlaba jikelele kanye nokukhethwa ilezi zimboni ezine ezilandelayo ezisezingeni lomhlaba kwikota yokuqala neyesibili yalonyaka ophezulu;

UMNCINTISWANO WABANTWANA

Umncintiswano wezingane wathunyelwa ngephephandaba lokwazisa amalunga esikhwama lekota yokuqala, ngezinkundla zokuxhumana, nangama-email nangekhasi lezokuxhumana lesikhwama ngenyanga kaEpreli ku-2018. Imiphumela yabawina yathunyelwa ngephephandaba lokwazisa amalunga lekota yesibili.

Sithanda ukubonga kubobonke abangenela lomncintiswano, umthamo omkhulu wabangenela lomncintiswano wawenza waba nenkulu imphumelelo. Laba bantwana abangezansi abaphumelala emzuliswaneni wesibili osanda kwenzeka. Ukubona lomsebenzi wezandla kanye nalabo abaphumelela endaweni yokuqala, vakashela ku – www.njmpf.co.za.

IPENSION FUNDS ADJUDICATOR

 

Izinqumo zabehluleli bezikhwama iPension Funds Adjudicator zingadluliselwa phambili kwaFinancial Services Tribunal.

Umthethosisekelo olawula ezezimali ngokwesigaba-9 wonyaka ka-2017 abehluleli besikhwama sezimpesheni ibona abenza izinqumo kusukela mhlaka – 01 Epreli 2018, iTribunal sekwiyona esizolalela zonke izinqulo ezobe izinikezwe abehluleli bezikhwama sezimpesheni ezidinga ukuba zibuyekezwe kabusha. Lokho kusho ukuthi uma kukhona ongagculisekile ngezinqumo ezenziwa abehluleli (ama-Adjudicators) angafaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo kwiFinancial Services Tribunal zingakapheli izinsuku ezingama-30 isinqumo sama Adjudicators sikhishiwe. Ekuqaleni uma ufisa ukufaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo bekufakwa isicelo eNkantolo ePhakeme, lokho kwakunezingqinamba ngoba kwakunezindleko eziphezulu kakhulu.

Isiyalelo seFinancial Services Tribunal sinomthelela wesinqumo esisemthethweni kanti singasetshenziswa ngokufana njengaleso esisuke sikhishwe iNkantolo.

YAZI NGESIKHWAMA SAKHO

UCWANINGO LWENJMPF

INJMPF yenza ucwaningo.

Lolucwaningo lwenzelwa lokhu…

Lolucwaningo lwenzelwa phezu kocwaningo olwake lwenziwa esikhathini esidlule ukuze sikwazi ukuphendula imibuzo emayelana nolwazi lwezezimali, ezemfundo nezokuxhumana zakho njengelunga lethu.

Ngo-August 2018, sithumele ucwaningo kumalunga ethu ngama-email. Onke amalunga anama-email esikhwameni aluthola lolucwaningo kuma-email awo. Saphinde saluthumela futhi lolucwaningo komakhalekhukhwini bawowonke amalunga esinezinombolo zawo zomakhalekhukhwini. Onke amalunga esikhwama angenawo ama-email azothola ithuba lokubamba iqhaza ngalolucwaningo uma isikhwama iNJMPF isivakashele omasipala abakhethiwe.

Kufanele wenzeni ukuze ukwazi ukubamba iqhaza kulolucwaningo?

1. Kufanele ufake uvo lwakho ekuthathweni kwezinqumo zesikhwama.

2. Ubenekhono lokukwazi ukufunda izimo nezitayela ezizayo ube usebenzisa izimo nezitayela zesikhathi samanje.

3. Ucwaningo lwandisa ulwazi lwesikhwama.

Ilunga elenze ucwaningo lalo ngokuphelele lizofakwa ohlwini okuzokhethwa kulo abazoklonyeliswa umklomelo, ophumelele uzoba sethubeni lokuklonyeliswa ngevoucher yenani lika-R1000.00 yokuthenga.

Uma ufuna ukubamba iqhaza kulolu cwaningo noma ungayitholanga i-email emayelana nalolu cwaningo sicela uxhumane nethimba lakwaClient Services ku-031 279 5300 noma uthumele i-email ku-info@njmpf.co.za.

EZOBUCHWEPHESHE BESIMANJE KUYA PHAMBILI

Umhlaba uyaguquka, nezokuxhumana sezinobuchwepheshe besimanje. Ukuxhumana ngobuchwepheshe ngezinkundla zokuxhumana kwenza kusheshe ukuxhumana kube nesiqiniseko sokuthi uxhumene nomuntu ofanele. Ezinye izinkundla zokuxhumana neminye imikhiqizo yokuxhumana ihlanganisa; amamobile app, amakhasi ezokuxhumana, inkundla yokuxhumana nabathengi, izinkundla zokuxhumana ezifana noTwitter noFacebook. Amalunga esikhwama ayagqugquzelwa ukuthi adownlode i-app ye-NJMPF, noma uvakashele ikhasi lethu lezokuxhumana belihlanganise namakhasi ezinkundla zokuxhumana zesikhwama. Ezokuxhumana zobuchwepheshe besimanje zesikhwama iNJMPF zilinde wena. Nawe iba ingxenye yaloluguquko lwesimanje, hlala uxhumene nesikhwama sakho ngokuqinisekisa ukuthi isikhwama sakho sinayo yonke imininingwane yakho yezokuxhumana efanele ngokuthi uyithumele nge-email ku-info@njmpf.co.za, uyifaxele ku – 031 266 6715 noma uyipose ku – PO BOX 33, Westwood, 3633. Downloda i-app yaseNJMPF ube nesikhwama (fund) sakho esandleni sakho.

UMASINGCWABISANE WAKWASANLAM (SANLAM/NJMPF FUNERAL AID SCHEME)

Isikhwama iNJMPF sesenzele amalunga esikhwama ukuthi kubelula ukuthola umasingcwabisane kusukela ngonyaka ka-2013.

Yonke iminyaka uSanlam wenza ucwaningo ukuze athole ukuthi imali ekhokhwa amalunga eyikhokhela umasingcwabisane, nemihlomulo nezimo ezikhona esikhwameni kuqinisekiseke ukuthi amalunga avikeleke ngokwanele uma kufika ukufa, baphinde baqinisekise ukuthi imali ekhokhwayo isezingeni elifanele futhi ilingana nemali engakhokhelwa ilunga uma kuvela isifo (ukufa).

Ngenxa yezimo ezenzekayo, lapho sithola ukuthi imali ekhokhelwa umasingcwabisane eyikhokhela ilunga ike ibe ngaphezulu kwalokhu okusuke kade kukhokhwe ilunga likhokhela umasingcwabisane, uSanlam usebone kunesidingo sokukhuphula imali ekhokhwa ilunga. Kusukela mhlaka-01 November 2018 imali kamasingcwabisane ekhokhwa umndeni ngamunye izonyuka isuke ku-R39.90 iye ku-R44.00 ngenyanga.