Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-Newsletter

IPHEPHANDABA LOKWAZISA AMALUNGA
Izindaba zekota yonyaka – Julayi 2019

 

UMYALEZO OVELA KUMPHATHI OMKHULU I-CEO

Siyakwamukela ekukhishweni kwephephandaba lokwazisa amalunga lesibili lonyaka ka-2019.

Kulobubusika bonyaka ka-2019 sivalelisa kuMnu. Sam Camilleri, othathe umhlalaphansi mhlaka – 30 Juni 2019 emva kokusebenza njenge-CEO/Principal Officer, iminyaka eyishumi nambili esikhwameni i-NJMPF. UMnu. uSam ushiye igama elihle esikhwameni. Phakathi kokunye akuzuzile ukushiya imibiko engenagcobho emabhukwini esikhwama iminyaka eyevile kweyishumi evela kumcwaningi mabhuku omkhulu, izinzuzo zemihlomulo ezisezingeni eliphezulu, ukunyuka kwemali yabahola impesheni okusezingeni elingaphezulu kokwenyuka kwamanani ezimpahla ezitolo kanye nemihlomulo ewu-77 evela embonini – imihlomulo esezingeni lomhlaba nesezingeni lezwe (ngaphakathi), lokho okwenza isikhwama i-NJMPF sibe isikhwama esihlabane kakhulu emiklomelweni yezindondo zezikhwama zomhlalaphansi eNingizimu Afrika. Ngesikhathi ephawula emva komhlangano wakamumva waminyakayonke i-Annual Information Meeting (AIM), uSam uthe ‘kube enkulu intokozo kimi ukusebenzela isikhwama i-NJMPF nginokukhulu ukuziqhenya njengoba ngiphuma nje emsebenzini ngishiya isikhwama sisesimweni esihle. Ngibonga kwiBhodi, kubasebenzi, kumalunga esikhwama kanye nakwabahola impesheni ngokubambisana abakwenze kimina, nginifisela ikusasa elihle.’

Isikhwama sinentokozo yokunenzela isiqiniseko sokuthi uMnu. Bonginkosi Mkhize useqokelwe esikhundleni somphathi omkhulu i-CEO/Principal Officer kusukela mhlaka 01 Julayi 2019 ebesibanjwe uMnu. Sam Camilleri. Kwiphephandaba lokwazisa amalunga, kufakwe isaziso mayelana nomhlalaphansi kauMnu Camilleri kwaphinde kwachazwa kabanzi ukuthi ungubani uMnu. Mkhize.

IMIKLOMELO
Isikhwama sizuze lemiklomelo elandelayo kwikota eyedlule:-

International Investor Magazine Awards
Isikhwama sempesheni sonyaka eNingizimu Afrika – 2019
Isikhwama sempesheni sonyaka esiphethwe kahle eNingizimu Afrika – 2019

Global Banking & Finance Review Awards
Isikhwama esenzekahle eNingizimu Afrika ngonyaka ka-2019

African Excellence Business Awards
Isikhwama sempesheni sonyaka ka-2019 – eNingizimu Afrika

UMHLANGANO WAMINYAKAYONKE I-ANNUAL INFORMATION MEETING (AIM)

Umhlangano i-AIM uphinde wabanjelwa e-City Hill Church, eHillcrest nakulonyaka kwaba kuhle ukwabelana ngalesiya sikhathi namalunga esikhwama, abahola impesheni kanye namaKhansela. Inhloso enkulu okwakubhekenwe nayo kulowamhlangano kwakuwukuthi ‘uzokwenzani uma usuthathe uhlalaphansi?’ – kwenzeka lokho kuhambisana nohlelo lolwazi lwezezimali, lapho kwenziwe khona amakhasi okudlala (Playing Cards) lapho ebalula khona izinselelo zezezimali kubadlali. Hlala uqaphile azonikezelwa emihlanganweni yama-Road Shows nasemihlanganweni ye-Indaba endaweni yangakini. Sithanda ukubonga kakhulu kubobonke ababethamele lomhlangano we-AIM, ukuba khona kwenu kulomhlangano kwenze waba impumelelo. Umbiko ovela kusihlalo weBhodi nesethulo esenziwe umeluleki wesikhwama (Fund’sActuary) usukhishiwe kwi-website yethu ethi – www.njmpf.co.za kanye nombiko kasihlalo obhalwe ngesiZulu kwi-website yesiZulu.

UKUBALULEKA KOKUVUSELELA IMINININGWANE YAKHO KANYE NEYALABO OBONDLAYO

Isikhwama sifisa ukugcizelela kabanzi ukubaluleka kokuvuselela imininingwane yakho nesikhwama. Hlomulisa labo obondlayo ngokuvuselela imininingwane yakho esikhwameni. Uguquko empilweni nobudlelwano bungashintsha ngokuphazima kweso. Ngalokho-ke, kubalulekile ukuthi wazise isikhwama ngoshintsho oselwenzekile, olufana namagama abantu obondlayo, indawo ohlala kuyo, ikheli lokuposa, ikheli lakho le-email (email address), inombolo yocingo yasemsebenzini kanye nekamakhalekhukhwini. Kanye nemininingwane yalowo isikhwama esiyothintana naye uma kwenzeka utho kuwe.

USUNGAKWAZI UKUKHOKHA IMALI EYENGEZIWE ESIKHWAMENI

Ephephandabeni lokwazisa amalunga,sazise ngemithetho emisha emenyezelwe, okube imiphumela yalokho ukuthi isikhwama i-NJMPF sithanda ukwazisa onke amalunga esikhwama i-Provident Fund ukuthi asengakwazi manje ukuthi akhokhe enye imali eyengeziwe esikhwameni (additional voluntary contribution). Indlela yokungenela loluhlelo, ukufaka isicelo esibhaliwe ubalule nenani ofisa ukulikhokha noma iphesenteji elizosuswa emholweni wakho wanyangazonke ukuze amaTrustee akwazi ukusamukela. Leso sicelo sizodluliselwa kwiBhodi ukuze samukeleke. Uma samukelekile ilunga kanye nomasipala bayokwaziswa usuku lokuqala kwalesisicelo ngesaziso esibhalwe phansi. Iphesenti elikhulu elikhokwa umqashi lisazoqhubeka lime ku-18%.

UKUVOTA

Ukhetho lwama-Trustee esikhwama i-Provident kanye nabazomela umqashi kumaTrustee kuvalwe mhlaka – 12 Julayi 2019 kanti imiphumela izomenyezelwa kwiphephandaba lokwazisa amalunga elilandelayo. Njengoba kuchaziwe kwiphephandaba lokwazisa amalunga, uhlelo lokuvota belwehlukile ngenxa yemibandela ebekwe yisikhungo sokuphatha ezezimali i- Financial Sector Conduct Authority. Uhlelo lonke lokuqhutshwa kokuvota belwenzelwe esikhwameni, lunezigaba ezintathu – isigaba sokuphakanyiswa kwamagama abazoqokelwa ukuthi bavotelwe, ukuthunyelwa kwamaphepha okuvota (Ballot papers) kanye nokuphothulwa kohlelo lokukhipha imiphumela yokhetho. Ukuvota kwenziwe kusetshenziswa iposi, ama-email, i-fax, ukuletha ngesandla, nangokuvota usebenzisa i-website yase-NJMPF kanye ne-Mobile app (okuwubuchwepheshe besimanje). Emkhankasweni wokwazisa ngokhetho bekusetshenziswa izithombe komasipala, ama-web banners, ama-emails, imiyalezo emafonini, izithombe zesikhwama kwi-Annual Inf ormation Meeting, u-twitter kanye nezaziso kwi-mobile app yesikhwama i-NJMPF.