Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-Newsletter

IPHEPHANDABA LOKWAZISA AMALUNGA
Izindaba zekota yonyaka – Julayi 2020

 

UMYALEZO OVELA KUMPHATHI OMKHULU I-CEO

Siyakwamukela ekukhishweni kwephephandaba lesibili lokwazisa amalunga esikhwama lonyaka ka-2020


Ngalesi sikhathi esinzima ezimpilweni zethu, lapho othola khona zonke izinhlelo zikamabonakude kanye nezinhlelo zasemisakazweni zibika ngesifo esidlangileumhlabawonke iCovid-19. Ngithanda ukufisela wonke amalunga esikhwama i-NJMPF ukuthi ahlale ephephile ngalesi sikhathi esinzima esibhekene naso. Asihlale siphephile, sivikele izwe lethu laseNingizimu Afrikha.


Lokhu nakho kuzodlula, sikholelwa ukuthi sizodlula kulesisimo, futhi sizophuma sesinamandla kunakuqala. Ngalesikhathi sesimo sezimakethe esintengayo, ngifisa ukukhuthaza wonke amalunga esikhwama ukuthi abe neso elibukela isikhathi eside esizayo, amalunga angathathi izinqumo ngenxa yesimo samanje sezimakethe esibuthaka. Izinhlelo zesikhwama zokutshalwa zabiwe zahlukaniswa kuzozonke izinhlobo ezahlukene zotshalomali ziphinde zibe nokubhekelela ubungozi obungenzeka kuzozonke izikhathi kwezotshalomali.

OKWENZEKE EZIMAKETHE KUYA KUMHLAKA-31 MASHI 2020 

Isifo i-Covid-19 esihlasele izwe lonke sibe nomthelela omkhulu kwezezimakethe zomhlaba wonke jikelele. eNingizimu Afrikha sibonile kuba nokwehla kwezezimakethe eziphinde zaba ngaphansi kwenkulu ingcindezi, lokho kokubili kube nomthelela kwinzuzo yezotshalomali yezikhwama zempesheni.


Izimakethe bezehle kakhulu ngokuphela kwenyanga kaMashi, ngenyanga ka-Epreli zikhobise ukusimama nokuholele ekutheni singene kuMeyi sezibuyela esimweni esingcono. Okwenzeke kwezotshalomali zesikhwama i-NJMPF kuze kube ukuphela kwekota yokuqala ephele ngoMashi 2020 bekusesimweni esingu -16%. Lokhu kube nokukhulu ukwehla kwamandla, kodwa izimakethe zisimamile zaphinde zakhombisa ukwenza kahle. Ngenyanga ka-Epreli zinyuke cishe ngo-11% zishiye izikhwama zempesheni no-5% ezingaphansi ngawo kuqhathaniswa nokwenzeke ezinyangeni ezine ezedlule zonyaka.


Amalunga esikhwama i-Provident Fund abe nokuthinteka ngenxa yamandla ezotshalomali kwizimakethe, nokungamandla asetshenziselwa ukuqagula isamba somuhlomulo selunga ngalinye nesingasetshenziswa ukuthenga impesheni. Uma izimakethe zisimama ngesikhathi amalunga esikhwama se Provident Fund ethatha umhlalaphansi, imihlomulo yawo yohlalaphansi ngeke ithikamezwe ilesikhathi esibi sezinzuzo.


Amalunga esikhwama i-Provident Fund athatha umhlalaphansi ngaphambi kokusimama kwezimakethe analamathuba alandelayo okusimamisa imihlomulo yawo yezomhlalaphansi: angawushiya umhlomulo wakho esikhwameni isikhashana zize zisimame izimakethe, noma uthathe impesheni yomhlalaphansi eholwa nyangazonke, nezosiza ukuhlomulisa impesheni yakho uma izimakethe zisimama. Lawa mathuba ungawaxoxisana noMeluleki wamalunga esikhwama phecelezi i-Retirement Benefit Counsellor ozokuchazela ngawowonke amathuba akhona.

 I-NJMPF – ISIKHWAMA ESIHAMBA PHAMBILI EMBONINI NANGESIKHATHI SOBUNZIMA

Isikhwama i-NJMPF sisalokhu siwubambe njalo umgqigqo waso wokuzihola phambili izikhwama embonini. Isikhwama sakho siklonyuliswe ngemihlomulo eyisihlanu esezingeni lomhlaba wonke yonyaka ka-2020 siklonyeliswa yilezikhungo ezilandelayo:


The European
• Isikhwama sonyaka esenze kahle eNingizimu Afrikha
• Isikhwama somhlalaphansi esiphethwe kahle


Global Banking and Finance Review Awards
• Isikhwama sempesheni esinikezela ngosizo olusezingeni eNingizimu Afrikha
• Inkampani yaseNingizimu Afrikha enobuholi obusezingeni eliphezulu


Capital Finance International (CFI)
• Isikhwama sempesheni esinobuholi obusezingeni eliphezulu – eNingizimu Afrikha 2020

 UMONAKALO ODALWE ISIFO I-COVID-19

Kulandela inkulumo kaMongameli wezwe ayeyibhekise esizweni ngomhlaka-15 Mashi 2020, eyayibeka imigomo yokunciphisa ukusabalala kwegciwane leCorona, isikhwama sinqume ukumisa imihlangano yesikhama yokwazisa amalunga ebanjelwa komasipala. Ukugcina amalunga esikhwama enolwazi ngokwenzeka esikhwameni, iNJMPF isebenzisa ubuchwepheshe bezokuxhumana besimanje obufana nama-emails, i-website, i-mobile app, i-social media kanye nemiyalezo kamakhalekhukhwini ukuqinisekisa ukuthi ulwazi luyafinyelela kumalunga esikhwama. Amalunga ayakhuthazwa ukuthi avuselele imininingwane yawo yezokuxhumana, aphinde a-download i-app yesikhwama ku-Google play store noma ku-Apple store aphinde avakashele i-website (www.njmpf.co.za) yesikhwama ukuze athole okuqhubeka esikhwameni.

QINISEKISA IKUSASA LABATHANDIWE BAKHO

Kubalulekile ukuhlale ubuyekeza uphinde uvuselele ifomu lakho lokuhlonza amalunga omndeni wakho ofisa abelwe emhlomulweni wakho, lokhu kubalulekile ngoba kulekelela ama-Trustee esikhwama ukuhlonza izindlalifa zamalunga. Amafomu asegcwalisiwe angathunyelwa ku-info@njmpf.co.za. Amafomu ayatholakala nakwi-website yesikhwama i-NJMPF, ethi: www.njmpf.co.za.

UMNCINTISWANO WEZIMFONYO (MASKS) WESIKHWAMA I-NJMPF

Into ebalulekile ekunciphiseni isifo seCoronavirus, ukusebenzisa izimfonyo zobuso. Isikhwama i-NJMPF sethule umkhankaso – othi “uma ugqoka isimfonyo, isimfonyo siyakuvikela”.


Lomkhankaso ubugqugquzela ukuthi wonke umuntu agqoke isimfonyo uma ephuma endlini ephumela izidingo ezibalulekile zokuphila. Lomncintiswano uphinde wasiza amalunga eskhwama aba nento ayenzayo ngesikhathi se-lockdown. Sifisa ukudlulisa ukubonga ngokubamba iqhaza. Kusinikeza intokozo ukunethulela amalunga adle umhlanganiso kulomncintiswano.

Ohola impesheni: Heather Wessels                             

Ilunga: Susan Roos

 

   IZITATIMENDE ZOMHLOMULO

 

Hlala wazi ngokukhokha esikhwameni nomhlomulo wakho, ukuthola uphinde ucubungule isitatimende sakho. Isitatimende somhlomulo sikukhombisa umhlomulo ongawuthola uma usula emsebenzini, unokugula, uxoshwa, uthatha umhlalaphansi, noma umhlomulo otholakala uma kwenzeka ushona ngokomthetho wezezimpesheni.
Isitatimende semihlomulo sithunyelwa emahhovisini abhekele ukuqashwa nokuhola kwabasebenzi njalo ngoJuni/Julayi minyaka yonke, nakulonyaka siphinde sathunyelwa futhi qinisekisa ukuthi uyasilanda emahovisa kandabazabantu.


Uyakhunjuzwa

Amalunga angazithola izitatimende zawo kwiwebsite nawe-App yeNJMPF noma inini (24/7).