Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Home Loans

Bewazi ukuthi ungathatha imalimboleko yezindlu kusetshenziswa impesheni yakho?

I-Pension Backed Lending indlela yokukhokhela indlu yakho ngesikhwama sakho somhlalaphansi esikhundleni sokuthi usebenzise imalimboleko yomuzi.

Ukusiza amalungu, I-Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds (NJMPF) ivumela imalimboleko yezindlu ukuthi itholakale kumalungu aka-NJMPF asasebenza ngokugcwele, ngokweSigaba 19 se-Pension Funds Act. Lemali kumele isetshenziselwe izindlu kuphela:

Imalimboleko yomuzi inikezwa ilungu, yibhange eligunyaziwe, ngombandela wokuthi i-NJMPF yenza kutholakale imalimboleko yezindlu ngokuqinisekisa imali engaba ngamaphesenti angaba ama-50 womhlomulo welungu ozosebeznza njengesiqinisekiso. Uma imalimboleko yezindlu inikezwa yibhange, isivumelwano sokukhokha phakathi kwabo bonke ababambe iqhaza siyasayinwa. Isivumelwano sisho ukukhokhwa kwemali njalo ngenyanga (inkokhelo) eyenziwa ngokudonsa imali emholweni walelo lungu elithintekayo.

 

Okufanele kubhekisiswe

Members are reminded of the following information:

  • Uma ilungu lishiya kwa-NJMPF ngenxa yokushona, ukuthatha umhlalaphansi, ukugula, ukuxoshwa, ukuphela komsebenzi noma ukusula emsebenzini, i-NJMPF ngaphambi kokuba iqede ukukhokha, izokhokha umhlomulo wemali esele ebhange yalelo lungu eliphumayo (ngokukushona, ngokuthatha umhlalaphansi, ukuxoshwa, ukuphela komsebenzi, ukugula, noma ukusula).

  • Ibhange njengamanje elisebenzisana ne-NJMPF mayelana nemalimboleko yezindlu yi-First National Bank (FNB). Amalungu afisa ukufaka isicelo semalimboleko yezindlu kufanele axhumane nebhange ngqo. Amalungu angafaka imibuzo ngqo kwa-FNB nge-e-mail ku: smshomeleads@fnb.co.za noma u-SMS igama elithi “HOME” ku 30752 okungabizimali kwillungu noma axhumane ne-call center ye-FNB ku: 0861 076 2278.

Homeloan Interest Rates, Fees and Contact Information

  First National Bank Ithala Bank Standard Bank
Interest Rate Prime less 1.25% p.a. Prime less 1.00% p.a. Prime less 0.50% p.a.
Monthly Service Fee R 23.00 Funda Kabanzi R 12.50 R 27.75 Funda Kabanzi
Once Off Initiation Fee No initiation fee R 250.00 R 536.79
Once Off NJMPF Fee R 375.00 R 375.00 R 375.00
Contact Number 0860 762 278 031 3662530 0861 009 429
Email Address smshomeleads@fnb.co.za TMkhize@ithala.co.za  Regina.Sidwell@standardbank.co.zaUkubalwa kwemali mboleko yezindlu

Click here if you would like to calculate repayments on a housing loan