Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Amafomu

Ukufaka isicelo sokuyeka umsebenzi ngenxa yokugula

Uma ilungu noma umqashi ebona ukuthi ilungu elithile alisakwazi ukwenza umsebenzi walo impilo yalo yonke ngenxa yokungaphili ngokomzimba noma ngokwengqondo, bavunyelwe ukuba baqale uhlelo lokuyeka emsebenzini ngenxa yokugula. La mafomu alandelayo okufaka isicelo kufanele athunyelwe eSikhwameni ukuqala lolu hlelo:

Downloads

Amafomu amalungu

Uma isisebenzi siqashwe enkampanini esebenzisana neonatal Joint Municipal Pension/KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident Funds ngokwemigomo yemithetho yayo, la mafomu alandelayo kufanele agcwaliswe bese ebuyiselwa eSikhwameni:

Downloads

 

Downloads

Amafomu esicelo semali yomhlalaphansi

Uma ilunga liphuma kusizo lukamasipala ngenxa yokushesha ukuthatha umhlalaphansi/umhlalaphansi ojwayelekile, ukuphela komsebenzi noma ngenxa yokugula, la mafomu alandelayo esicelo semali kufanele agcwaliswe bese ethunyelwa eSikhwameni ukuze ilunga lithole umhlomulo walo. La maphepha alandelayo ayodingeka ahambisane nefomu lesicelo semali lelunga:

  • Isitatimende sasebhange samanje esinesitembu sebhange.
  • Inombolo yentela
  • Ikhophi efakazelwe ye-ID
  • Ifomu u-D uma kuphele umsebenzi/uthathe umhlalaphansi

Kungase kubambezeleke ukukhokhwa komhlomulo uma kukhona elingekho kulama phepha.

Downloads

Amafomu ezingane ezingaphansi kwesandla sakho

ISikhwama sikhokha imihlomulo yezicelo zemali ngokuhambisana no-Section 37C we- Pensions Funds Act. Lo mthetho wabekelwa ukuqinisekisa ukuthi imihlomulo yabiwa ngokulingana kuzona zonke izingane ezingaphansi kwesandla sakho (okuyiqiniso noma komthetho). La mafomu alandelayo kufanele agcwaliswe ngama-dependants avumeleke ukuthola imihlomulo bese ebuyiselwa emuva eSikhwameni namaphepha adingekayo okushona kwelunga:

Downloads

 

Amafomu abafundi athunyelwa ngeposi kanye ekuqaleni konyaka kulezo zingane ezivumelekile ukuthola umhlomulo walowo oshonile futhi zithola impesheni yanyangazonke eSikhwameni se-Superannuation. La mafomu asetshenziselwa ukuqinisekisa ubufakazi bokufunda kanti kufanele abuyiselwe esikhwameni ngokushesha. Ukuhluleka ukukwenza lokhu kungaholela ekumisweni kokukhokhwa kwemali yempesheni. Ukugcwaliswa kwamafomu kungenziwa futhi nasemahhovisi eSikhwama ngokusizwa abasebenzi base-Client Services.

QAPHELA: SICELA UQAPHELE LOKHU OKULANDELAY:

  • Amafomu kufanele agcwaliswe ngokuphelele abe nesitembu sesikole noma isitembu sesikhungo semfundo ephakeme kanye nemininingwane yokuxhumana
  • Ikhophi esanda kugxivizwa ye-ID kufanele inanyathiselwe.
  • Incwadi ephuma esikoleni noma esikhungweni semfundo ephakeme ene-Logo yaso (isikhungo) iyodingeka.

Downloads

Amafomu alabo abahola impesheni

Ukugcwaliswa nokuhanjiswa kwamafomu obufakazi bokuthi ohola impesheni usaphila kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa iSikhwama ngobufakazi bokuthi ohola impesheni usaphila. Yisona isizathu lesi iSikhwama sigcizelela ekulethweni kwefomu yobufakazi esayinwe phambi kwe-Commissioner of Oaths (onezibophezelo ezithile zokuqinisekisa ukuthi okuphambi kwayo (Commissioner of Oaths) kuyikona futhi kuyiqiniso. Lokhu kusiza futhi ukuvikela izicelo eziyinkohlakalo lapho ohola impesheni eseshonile bese kuthi umuntu wesithathu aqhubeke ahole impesheni yalowo oshonile. Amafomu obufakazi athunyelwa ngeposi kanye ngonyaka ngenyanga yokuzalwa kwalowo ohola impesheni. La mafomu kufanele abuyiswe ingakapheli inyanga emva kosuku lokuzalwa lwelunga. Ukuhluleka ukwenza lokhu kuyoholela ekumisweni kokukhokhwa kwempesheni. Ukugcwaliswa kwamafomu kungenziwa futhi emahhovisi eSikhwama ngosizo lwabasebenzi base-Client Services.

QAPHELA: SICELA UQAPHELE LOKHU OKULANDELAYO:

  • Amafomu kufanele agcwaliswe neminingwane emisha yomnikazi, ikakhulukazi izinombolo zikamakhalekhukhwini ukuze kuxhunywane nge-sms, ikheli lendawo yokuhlala kanye nekheli le-email.
  • Ikhophi ye-ID esanda kugxivizwa kufanele inanyathiselwe.
  • Kudingeka nesitembu se-Commissioner of Oaths.

Uma impesheni yakho imisiwe, sicela uqinisekise ukuthi uhambisa eSikhwameni ifomu egcwalisiwe eqinisekisa ukuphila kwakho ngosuku lweshumi (10th) lwenyanga elandelayo. Iyobe isiyabuyiselwa impesheni yakho ekupheleni kwaleyo nyanga.

Downloads

Amanye amafomu

Ungafaka isicelo semali nge-email noma online. Ukufaka isicelo semali nge-email, ngena kwikhomphyutha uphrinte ifomu lesicelo semali, uligcwalise, unamathisele i-akhawunti/ama-akhawunti angewona amakhophi owawathola kulowo okusizayo wezempilo – kanye namarisidi angewona amakhophi uma umkhokhele lowo okusizayo wezempilo – bese uposela ku:

Downloads