Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Izicelo semali

OKWAMALUNGU: IZICELO ZEMALI

Imihlomulo yokushona

ISikhwama silandela iSigaba 37C se-Pension Fund Act. UMthetho uqinisekisa ukuthi imihlomulo ikhokhwa ngokulinganayo kuwona wonke ama-dependants alowo oshonile, okungaba ama-dependants angempela noma asemthethweni. Kubhekisiswa izifiso zalowo oshonile, kodwa iSikhwama asiphoqiwe yilezo zifis

 

Uma kushone ilungu

Kufanele kuthathwe zonke izinyathelo ezifanele ukuhlonza okufanele ahlomule. UMthetho uvumela iSikhwama izinyanga eziyishumi nambili ukwenza uphenyo. – Wonke ama-dependants angempela nasemthethweni kufanele abelwe imihlomulo kanye nalabo abaqokwe yilowo oshonile. Uma kungekho muntu otholakalayo zingakapheli izinsuku ezilishumi nambili-iSikhwama singakhokhela i-Estate yalowo oshonile.

 

Ukwabiwa kwemihlomulo

 Ibhodi libuka lokhu okulandelayo uma lizokwaba imihlomulo ngokulingana:

 

 • Iminyaka yobudala bama-dependants
 • Ubudlelwano nalowo oshonile
 • Ukuthi lowo ozohlomula ubencike/ubethembele kangakanani kulowo oshonile
 • Izifiso zalowo oshonile
 • Amandla okuzimela esikhathini esizayo kulowo ozohlomula  (esiphi isikhathi lapho i-dependant iyokwazi ukuzimela khona)

   

 

Okudingekayo uma kufakwa isicelo semali sokushona

Siyodinga la maphepha alandelayo uma kushona ilunga. Kusengenzeka kudingeke amanye amaphepha. 

 

  • Isitifiketi sokushona esifakazelwe
  • Ikhophi yomazisi efakazelwe (yabo bonke abantu abadala kanye neyalowo oshonile)
  • Ikhophi efakazelwe yesitifiketi somshado
  • Ikhophi efakazelwe yesitifiketi sokuzalwa (yazo zonke izingane ezisencane)
  • Ikhophi efakazelwe yesitifiketi sokuzalwa esiphelele (sezingane zonke kuhlanganisa nezingane zangaphandle komshado)

lokhu kubekelwe isikhathi esiyizinyanga ezintathu ukuthi kusebenze

  • Ukuhlolwa kozogada izingane (uma izingane zizothola umhlomulo)

igcwaliswe ngokuphelele

  bese iba nesitembu se-Commissioner of Oaths sifakwe lapho kufanele sifakwe khona/li>

 • Uma ofaka isicelo engaphezu kweminyaka eyi-18 yobudala-kufanele azigcwalisele elakhe ifomu.
 • UMA kuyisikhwama se-Superannuation: : izingane ezisezincane noma ezifundayo futhi zingaphansi kweminyaka engama-26 yobudala ezivumelekayo ukuthola imali yempesheni. Siyocela usinikeze inombolo yentela yengane.
 • Inombolo yentela yomfelokazi (Kuphela uma kuyisikhwama se-Superannuation nesoMhlalaphansi)
 • Inombolo yentela yoshonile
 • Incwadi efungelwe eshoyo ukuthi ngobani abazohlomula.

Singawadinga la maphepha uma kunesidingo.

Ukuhlolwa kwalowo ozogada izingane

Ukuhlolwa kwenzelwa ukuthi kubhekwe ukuthi lowo ozogada izingane uyokwazi yini ukuphatha izimali eziphathela izingane ezisezincane isikhathi eside.

Kuphoqelekile kulowo nalowo ozogada izingane ukugcwalisa leli fomu uma efaka isicelo semali esifakela ingane.