Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Imibandela

Ukungazibandakanyi

 

Isingeniso

Siyakwamukela kwi-Website yeZikhwama zakwa-Natal Joint Municipal Pension/KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident, www.njmpf.co.za. I-website ingeyezikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident Funds kanti iphethwe yi- FirstNet. Ngokungena nokuyisebenzisa i-website uyavuma ukuthi uzibophezela emibandeleni nemigomo ekulesaziso. Uma ungathanadi ukubophezeleka kule migomo nemibandela, angeke ukwazi ukungena, ukubona, ukusebenzisa, ukuphrinta, uku-downloader, ukukopisha noma ukusabalalisa nanoma yini equkethwe yile-website.

 

Ukusetshenziswa kwe-website

Ngokusebenzisa le-website, uyavuma ukuthi ukuyisebenzisa kwakho kuzoba ukuyisebenzisela izinto ezisemthethweni kuphela. Uyavuma ukuthi ukuyisebenzisa kwakho le-website angeke kube okunezinhloso ezingekho emthethweni okuhlanganisa ukwenza icala, ukungena okungagunyaziwe kwezinye izinhlelo zekhompyutha, noma ukudlulisa ulwazi olungekho emthethweni kodwa futhi okungekona lokhu kuphela.

Ukungazibandakanyi okujwayelekile

Uyavuma ngokuzisholo ukuthi ukungena nokusebenzisa le-website kusengcupheni yempilo yakho. Sicela uqaphele isigatshana soMthetho eSishiya ngaphandle esichazwe ngezansi.

IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident zingashintsha, zimise noma zivale i-website zingaphoqiwe ukuthi zazise abantu. IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident zingashintsha ukumiswa kwemininingwane eku-website zingafaki isaziso bese zinciphisa amandla okungena kuzona zonke izikhwama noma izingxenye zokusebenza kwe-website.

Okuqukethwe yile-website kuqondwe ngako ukuthi kunikezwe ulwazi kuphela kanti akuqondiwe ukuthi kusetshenziswe njengento yokuhweba noma ezinye izeluleko. IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident azikuqinisekisi, azisho noma zikubeke ngendlela ecashile, ukubakhona noma ukuba yiqiniso kolwazi, kanti futhi akuzona ezibhekene nanoma eziphi izinqumo ezithathiwe, uma kuzobhekwa lolu lwazi olukwi-website.

Ukukhethwa komthetho

IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident aziqinisekisi ukuthi ukusebenza kwale-website angeke kwaphazamiseka noma kube namaphutha, noma le-website noma ukusebenza kwayo angeke kungenwe amagciwane noma ezinye izinto ezinobungozi.

 

Ubuqiniso bolwazi

Nakuba kuyozanywa ukuqinisekisa ukuthi ulwazi olufakwa kwi-website lusha futhi lunobuqiniso, akufanele ucabange ukuthi kuyohleli kunjalo, kanti kufanele uxhumane neZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident noma uMeluleki wezeZimali oseMthethweni ngaphambi kokuba uthathe nanoma esiphi isinqumo ngoba ufunde lolu lwazi.

Ubumfihlo bakho

Sihlonipha ubumfihlo babo bonke abantu abangena kule-website. Ungayisebenzisa ngaphandle kokuthi unikeze imininingwane yakho. Nakuba kunjalo, ukuze sikwazi ukuthi sihlale njalo siyihlola futhi siyenza ngcono le-website, siyaye siqoqe ulwazi lobuningi bezikhathi abantu abangena ngazo kuyona, ikhasi lelo, ukuyibuka njalo njalo.

Ilungelo lobunikazi kanye nokusebenzisa ulwazi olukwi-website

IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident yizona ezinamalungelo obunikazi, kuhlanganisa kodwa futhi kungekona kuphela ilungelo lobunikazi kanye nezimpawu zokuhweba zeZikhwama olwazini oluqukethwe yi-website kanti kokubili okuqukethwe, okwamanje nokuzokhonjiswa ngesikhathi esizayo kwi-website okungenaye omunye umnikazi.

IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident zinikeza umsebenzisi, ngaphansi kwemigomo nemibandela, ukungakhishwa ngaphandle, ilungelo lokungena elingeke ladluliswa, elincishisiwe kanye nelingeke liguqulwe, lokukhombisa, ukusebenzisa, uku-downloader, ukuphrinta kanye noma nokukopisha ulwazi olukhona nolusazofakwa esikhathini esizayo kwi-website lwemininingwane yakho, ngezizathu zolwazi kanye nolwazi olungeke ludayiseke.

IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident zikunikeza imvume yokukopisha bese usabalalisa ulwazi olukwi-website ngezinhloso zokungahwebi, uma nje kuphela: (1)lolu lwazi lungatholakalanga kumuntu wesithathu; (2) wazise iZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident ngokulusebenzisa; bese (3) iZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal ziyaziswa ngokusebenzisa ikheli le-website.

Le-website kanye nokuqukethwe yiyo angeke kuphindwe kukhiqizwe, kwenziwe kabusha, kukopishwe, kuphinde kudayiswe noma kusetshenziselwe nanoma ngabe okuphi ukuhweba ngaphandle kwemume ebhalwe phansi yi-Zikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident.

Ukuxhumana namanye ama-website

Nanoma ngabe le-website inokuphi okunye ukuxhumana namanye ama-website, lokhu akufanele kuthathwe njengokuthi sekwakhiwa ubuhlobo noma ukunikezwa igunya ngaleyo website okuxhunyanwe nayo, kanti ukuthembela kulona lonke ulwazi oluthole kwenye i-website uzenzela ngokubeka impilo yakho engcupheni.

Ukuxhumana

Nanoma ngabe omuphi omunye umuntu wesithathu ofisa ukuxhumana nale-website esuka kwenye i-website, kufanele athole imvume eZikhwameni ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident, bese iyanikezwa imvume ngokuvumelana ngemigomo nemibandela.

Ukungabekwa icala

Uyavuma ngokusho ukuthi ukusebenzisa kwakho le-website kusengcupheni yakho. I-website kanye nakho konke ekuqukethe kubekwe “njengoba kunjalo”, kanti iZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident azenzi zethulo noma ukuqinisekisa kwanganoma iyiphi indlela, okungaba ukusho noma okuyinkomba, nobuqiniso bokuqukethwe yi-website.

IZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident, i-Principal Officer, ama-Trustee, kanye/noma abasebenzi, angeke babekwa icala ngokulahleka noma ukulimala kwanoma oluphi uhlobo, okuqonde ngqo, nokwenzeke ngenye indlela noma imiphumela yokuyisebenzisa i-website, noma ukulimala noma ukulahleka kwanoma oluphi uhlobo, umuntu angakuthola noma kwenzeke kuyena okudalwa ngqo noma ngenye indlela ngenxa yokuthembela noma ukusebenzisa i-website kanye/noma okuqukethwe yiyona, noma ngenxa yokuyisebenzisa kwakhe lowo muntu, noma ukungakwazi ukungena kuyona noma ukuyisebenzisa, okuqukethwe yiyona noma i-website noma okuphi okunye ukusebenza kwe-website noma eyiphi enye i-website exhumene nayo, noma ngabe iZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident bezazisiwe ngalokho.

Ngokungena kwakho ku-website kanye nokuyisebenzisa ngale mibandela, uyavumela iZikhwama ze-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident, u-Principal Officer wakhona, ama-Trustee kanye/noma abasebenzi bese ungababeki cala ngokulahleka noma ukulimala okwenzekile noma babekwe icala uma kukhona owesithathu olahlekelwe noma olimele, okwenzeke ngenxa yokwethembela noma ukusebenzisa le-website.

E-mail: info@njmpf.co.za