Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Izindaba

?>

Ngiyanamukela eMhlanganweni wama-73 Wonyaka.Sekuyihlandla lesibili lami leli nginguSihlalo we-Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds kanti kunginika injabulo enkulu ukwethula uMbiko kaSihlalo wamiNyaka Yonke onyakeni ophele zingu 31 March 2015.

Funda Kabanzi

Unyaka ka 2015 ube omuhle kakhulu eZikhwameni zeNatal Joint Municipal Pension/Provident (NJMPF). I-NJMPF
ithole imiklomelo eminingi ezikhungweni ezahlukahlukene ziqhakambisa ukuphatha kanye namaqhinga amahle
okutshala imali ezikhwameni eziwasebenzisayo.

Funda Kabanzi

Emva kwemiklomelo ye-Batseta (Council of Retirement Funds South Africa) etholwe yisiKhwama esikhathini esincane esedlule; isiKhwama sesiphinde sakwenza lokho ngokuphumelela kwi-Best Practices Industry Awards (BPIA) enikezwa abe-Institute for Retirement Funds Africa (IRFA)

Funda Kabanzi

Izikhungo zoMhlalaphansi ezihamaba phambili eNingizimu Afrika ziqhakambisa i- Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds ngokudlula kobekulindelwe ngokusebenza ekuxhasweni kweMboni yomhlalaphansi. Read More

Isiphinde yakwenza lokho i-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF); ngokuphumelela imiklomelo emibili kwi-Council of Retirement Funds for South Africa (Batseta); ngesikhathi kunomcimbi wemiklomelo ye-Imbasa Yegolide Fund Challenge eJohannesburg ngomhlaka 1June 2015.

Read More

Ngo 2015 i-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF) isiphinde yaqhakanjiswa yiMboni ngokuphumelela iMiklomelo eyisikhombisa yeMboni. I-NJMPF isiphumelele imiklomelo eyishumi nesihlanu eminyakeni emihlanu edlule kwi-Institute of Retirement Funds Africa (IRFA) & the Council of Retirement Funds (Batseta).

Read More

I-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF) izoba ne-Annual General Meeting eCity Hill Church, Hillcrest ngomhlaka 27 November 2015 ngo 10:00am

Read More

Imiklomelo ye-Africa investor capital market and institutional investment ethulwe eNew York kwi-Africa investor Summit

Read More