Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Calculators

Kungabe ufuna ukuthenga indlu kodwa awunasiqiniseko sokuthi ungakwazi ukuyikhokhela? Zama indlela yethu ewusizo yokubala yokukhokhela imali-mboleko yendlu. Indlela yokubala kwethu ukukhokhela imali-mboleko yendlu iyokusiza ukuthi ucabangele ukuthi ungakwazi ukukhokha malini nanokuthi ukukhokha kwakho kuyoba njalo ngenyanga.

R
R
%
120 Months
Monthly Repayment:

Ukubalwa kwemali etshaliwe kukukhombisa ubungako bemali oyitshalile kanye nemali eyongiwe esikhathini esizayo.

R
%
48 Years
Investment Value:

Sebenzisa lokhu kubala ukuze usizakale ekubhajetheni imali yakho engenayo kanye noyisebenzisayo njalo ngenyanga. Kwesinye isikhathi noma esikhathini esizayo, uma sewuhola noma uthola imali engenayo, kuyodingeka ukuthi uhlele ukuthi uzoyisebenzisa kanjani imali yakho ngobuhlakani. Ukubalwa kwemali yebhajethi kungakusiza ukuthi uphathe kahle imali yakho engenayo kanye naleyo oyisebenzisayo bese uhlela ngobuhlakani uhlelela isikhathi esizayo.

Monthly Income

R
R

Monthly Expenses

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Savings

R
R
R

Ukubalwa kwemali yokukhokhela imoto kukusiza ukuthi ubale imali ozoyikhokha njalo ngenyanga uma uhlela ukuzikhokhela wena imoto yakho.

R
R
%
48 Months
0%
R
Monthly Repayment:

Ukuziqhelelanisa

Sinikezela ngalokhu kubala ukuze kusizakale wena ekukunikezeni imiphumela kubalwa ngokubheka lokhu okufakayo esibalweni kanye nocabangela kukona. Akugarantiwe, akuchaziwe noma kuqondiswe ngokushaya emhloleni kwalokhu kubala, ukuthembeka kwako kanye nokuphelela kolwazi, indlela yokubala noma osekubaliwe okunikezwa ngokuthi kusetshenziswe le ndlela. I-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident Funds angeke ithweswe icala ngokulahleka noma ukulimala kwanoma oluphi uhlobo, kuhlanganisa nokulahleka ngenxa yemiphumela okungamataniswa nokuthembela  nokusetshenizswa kwalokhu kubala. Nakuba yenziwa imizamo yokuqinisekisa ukuthi ulwazi kanye nemininingwane esetshenziswayo uma kubalwa eyamanje, iyasetshenziswa futhi ishaya khona, akufanele ucabange ukuthi kuhlale kunjalo sonke isikhathi, kanti futhi kufanele ubonane nomeluleki osemthethweni wezezimali noma i-Natal Joint Municipal Pension/ KwaZulu-Natal Joint Municipal Provident Funds ngaphambi kokuba wenze noma eziphi izinqumo ngolwazi olunikeziwe.