Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-NJMPF iqhakanjiswe ngokuba sezingeni eliphezulu yi-Institute of Retirement Funds Africa (IRFA) kanye ne-Council for Retirement Funds in South Africa (Batseta).

AI Acquisition International

Imiklomelo yaminyaka yonke yase-Acquisition International igqamisa imisebezi emihle eyenziwa izinkampani kanye nabantu abanokuzinikela okungapheli ekwenzeni izinto ezintsha, ukunakekela abathengi kanye nokukhula okuqhubeziwe  ekwenzeni ngcono ibizinisi, okuyinto ebenze babephambili kunalaba abaqhudelana nabo futhi baphinde baphakamise izinga lokwenza izinto kanye nemiphumela ezimbonini zabo.

I-NJMPF ithole i-Best Retirement Funding Benefits Provider 2018 kanye ne-CEO yonyaka ka-2018 eningizimu Africa.   

Business Worldwide

I-NJMPF ayikalehlisi izinga uma kufika ekuhlinzekeni umhlalaphansi ophakeme kwabathintekayo! Njengoba ukuqhubekela phambili kuqhubeka, I-NJMPF iyaqhubeka nokuqhakanjiswa emhlabeni izikhungo mhlaba wonke. I-Business Worldwide – inikeze umnomzane Sam Camilleri indondo ye-Best CEO – South Africa’s Retierment Fund Industry. I-Business Worldwide iklomelisa abantu nezinkampani abafanelekile emhlabeni wonke kwezamabhizinisi. Benze uphenyo olunzulu embonini kanye nabahamba phambili uma kufika kwaboholi bemboni.

Inthavyu ya-Sam Camilleri umphathi wase-Natal Joint Municipal Pension/Provident Fund e-studio sase-London uxoxisana nabezindaba mayelana nomklomelo ozuzwe yisikhwama kunyaka ka-2016 wokuthi bayisikhwama esizidlula zonke eNingizimu Afrika kunyaka-ka 2016.

 

 

I-Natal Joint Municipal Pension Fund (NJMPF) yakhethwa njengephumele kwi-“African Pension Fund Initiative of the Year” emcimbini wemiklomelo obewusezingeni eliphezulu we-Africa Investor Capital Market Index Series obewubanjelwe eNew York

Le miklomelo igqugquzela ukusabalalisa ukutshalwa kwezimali e-Africa. Yenzelwa ukuqhakambisa ama-stock exchange ase-Afrika asebenza kahle kakhulu, izinkampani ezibhalisiwe, amabhange okutshala imali, ababhekelele ukwenza ucwaningo, abalawuli, izinkampani ezisiza imiphakathi kanye nezimenenja ezitshala izimali. Le miklomelo yayikhishwa ngesikhathi kunomhlangano wenkampani, i-Africa Investor, ehamba phambili emhlabeni wonke kwezokutshalwa kwezimali kanye nezokuxhumana, ngo September 2015, okuwumcimbi ohlukile omayelana nokutshalwa kwezimali isikhathi eside ezimakethe zase-Africa.

Yizindaba ezinhle kakhulu lezi kusiFundazwe saKwaZulu-Natal kanye naseNingizimu Afrika yonkana ukuthi i-NJMPF ikhethwe ngempumelelo yayo ukukhombisa umhlaba wonke otshala izimali. Isikhwama siqhakanjiswe njengenye yezinkampanini ezenze kahle kakhulu: kwabanye abebesekele lo mcimbi kubalwa i-New York Stock Exchange, World Bank, Thompson Reuters, Office of the Special Advisor on Africa and the World Pension Council. Lomcimbi ubuhanjelwe nawoMongameli base-Afrika, abaholi kanye nezithunywa ebezihambele futhi umhlangano wamashumi ayisikhombisa we-United Nations obubanjelwe eNew York kulo nyaka.  

ISikhwama sesineminyaka engaphezulu kwamashumi ayisikhombisa sikhona. Lesi sipiliyoni kanye nolwazi kubeke iSikhwama egxathwini eliphambili kunezinye izikhwama ngokusebenzela amalungu ngezinga eliphezulu.

batseta

 

Emcimbini wemiklomelo we-Imbasa Yegolide obukade ubanjwe yi-Batseta; iSikhwama siphumelele kuyona yonke imiklomelo ngokufundisa amalungu aso ezigabeni zokulawulwa kwemali, nolwazi kanye nokuqonda ngezezimali. I-Batseta iyinhlangano engenzi nzuzo ebhekelela izindaba zama-Principal Officers kanye nama-Trustee eZikhwama embonini yomhlalaphansi kanti iphethwe yiBhodi labaQondisi (Board of Directors). I-Batseta iqale isinyathelo esithokozisayo njengengxenye ka-2015 ye-Imbasa Yegolide Fund Challenge. Bamema izikhwama zempesheni ukuthi zilethe izihlongozo ukuthi lungaqalwa kanjani uhlelo lokufundisa amalunga. Inhloso yalolu hlelo ukulekelela amalungu esikhwama ukuthi athuthukise ulwazi lwawo lwezezimali. Umbono ophelele waloluhlelo wukugqugquzela izinhloso ze-National Consumer Education Strategy (NCES). Inhloso kwakungukuqalisa umbono we-NCES wokuthuthukisa ulwazi lwezezimali. Imiklomelo ye-Imbasa Yegolide iqhakambisa iphinde income ukusebenza okusezingeni eliphezulu embonini kweSikhwama soMhlalaphansi. I-NJMPF ithokoze kakhulu ukuthi iqhaknjiswe njengeziholayo embonini yoMhlalaphansi ekufundiseni amalungu ikakhulukazi lapho ulwazi ngezezimali kumalungu luyinselelo embonini esebenza ngezimali.

irfa-logo

 I-NJMPF iphinde yaqhakanjiswa ngokusebenza kwayo okusezingeni eliphezulu yi-IRFA okuyinhlangano engahlangene nezepolitiki emele iphinde ithuthukise izidingo zemboni yomhlalaphansi e-Afrika, esikhathini esingeside esedlule, engqungqutheleni yayo yaminyaka yonke ebeyibanjelwe eCape Town International Convention Centre ngo July 2015, imemezele abaphumelele kwi-Best Practices Industry Awards (BPIA). Uhlelo lwe-BPIA luka 2015; luhlose ukuqhakambisa ukusebenza okusezingeni eliphezulu kanye nokuzama ukuthola isikhwama okuyisona esikhuthele kakhulu emikhakheni eminingi okubalwa kuyona: Communications Strategy, Communications Project, Financial Reporting, Fund Governance, Trustee Development and Investment Practices. Le miklomelo inika iSikhwama inkundla yokukhombisa izindlela zokusebenza kwaso okusha kanye nemizamo iphinde iveze ubuchule bayo emphakathini.Emcimbini we-Best Practices Industry Awards ngo 2015, i-NJMPF iphumelele le miklomelo elandelayo:

  • Trophy winner/Industry winner for excellence in Stakeholder Communication Project,
  • Trophy winner/Industry winner for excellence in Trustee Development,
  • Merit certificate for excellence in Treating Customers Fairly: Internal Training Programme,
  • Merit certificate for excellence in Trustee Training at Nomination stage and Candidate motivation of appointment, and
  • Merit certificate for excellence in Alignment of previously disadvantaged Fund with previously advantaged Fund.

Le miklomelo esezingeni eliphezulu etholwe yi-NJMPF ikhombisa ukuqhubeka kokuzinikela kwe-NJMPF ukulwela izinga eliphezulu kanye nokudlula kobekulindelwe ekuxhasweni kwemboni yomhalaphansi.