Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

The NJMPF has been acknowledged for excellence by the Institute of Retirement Funds Africa (IRFA), Standard Bank – Top Business Awards, Council for Retirement Funds in South Africa (Batseta) as well as Africa Investor (Ai), CFI, The European, European CEO, Stevie Awards and Innovation Awards by the World Pension Summit.

The Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds (NJMPF) is a leader amongst its peers in the industry. It has gained recognition for its consistent excellence, amongst others; in governance, communications and education/training practices, treating customers fairly and investment performance/practices. Over the years, NJMPF has notched up a commendable list of Awards in the industry, both locally and internationally. Below is a summary of the awards won by NJMPF, the Pension Fund of choice in KwaZulu-Natal.

 

AI – Acquisition International

Acquisition International annual awards highlight the amazing work done by firms and individuals whose ceaseless dedication to innovation, customer care and the continued growth in improvement of their businesses, which has seen them forge ahead of their competitors and raise the bar for performance and results in their industry. In the 2018 Global Excellence Awards

NJMPF received Best Retirement Funding Benefits Provider 2018  and CEO of the Year 2018 – South Africa. 

 

 

Business worldwide

The NJMPF has not dropped  the ball when it comes to providing superior retirement services to stakeholders!! As the momentum continues, the NJMPF continues to be recognised by institutions around the globe. The Business Worldwide – awarded Mr. Sam Camilleri a Trophy for Best CEO – South Africa’s Retirement Fund Industry. The Business Worldwide awards reward individuals and companies most deserving in the global business environment. They give a comprehensive analyses of the industry and a complete run through of the best of the best in terms of industry leaders.

Stevie Business Awards

NJMPF has been awarded 4 Awards at the Stevie Award Competition.

1. Indondo yeGolide – inkampani yonyaka – Kubaphathi bezezimali
2. Indondo yeBronze – Inkampani enewebsite ehlaba umxhwele – Kubaphathi bezezimali.
3. Indondo yeBronze – Inkampani yonyaka enezethulo ezintsha zomxhumanisi wompakathi (PR) –            kubaphathi bezezimali. 
4. Indondo yeBronze – IMobile Application (APP) yeNJMPF – Kubaphathi bezezimali.

Umncintiswano wamaStevie Awards anohla lemiklomelo ehlukaniswe ngezigaba eziyisikhombisa: Okuyi Asia-Pacific Stevie Awards, iGerman Stevie Awards, i-American Business Awards, i-The International Business Awards, i-The Stevie Awards for Women in Business, i-The Award for Great Employer kanye neThe Stevie Awards for sale and Customer Service. Umncintiswano wamaStevie Awards uthola iziphakamiso ezingaphezulu kuka-10 000 ngonyaka umunye ezivela ezimbonini zezizwe ezingaphezu kwamashumi ayisithupha. Lomncintiswano uklomelisa izimboni zalolonke uhlobo, zabobonke osayizi, nabantu abazimele, iStevie ihlonza izinga lokwenzaka ezindaweni zokusebenzela emhlabeni wonke.

I-The International Business Awards uhlelo lokuklomelisa kwezamabhizinisi olusezingeni eliphezulu kumhlaba wonke jikelele. Bonke abantu, zonke izimboni emhlabeni jikelele – abasebenzela umphakathi nabazimele, abenza inzuzo nabangenzinzuzo bonke bafanelekile ukuletha iziphakamiso zabo zalabo ababakhethayo. I-IBA yangonyaka ka-2017 yathola izizwe ezingaphezulu kwamashumi amathathu namazwe ahlukahlukene.

Igama lesidlaliso elithi Stevies, limele igama lesiGreek elithi “crowned”, imiklomelo iyonikezelwa kulabo abawinile kwiGala Award Banquet eyobe iseHhotela eBarcelona, eSpain ngo-Octoba mhlaka 21.

Sekutholakale inani elifikelela ku-3 900 labaphakanyiselwe ukukhethwa elivela ezimbonini ezahlukene zabobonke osayizi kuzozonke izinhlobo zezindima, kuhlanganisa iCompany of the year, iMarketing Campain of the year, iBest New Product or Services of the year, iStartup of the year, iCorporate Social Responsibility Program of the Year, kanye ne-Executive of the year, phakathi kokunye.

Bonke abaphumelele ukuwina imiklomelo yeStevie Award bahlonzwa abaphathi abasezingeni eliphezulu bezimboni abangaphezu kwamakhulu amabili emhlabeni wonke jikelele ababambiqhaza ezimbonini ezingu-12.

“Abehluleli be-IBA abavela emhlabeni wonke jikelele bazithakasisele iziphakamiso abazibuyekeze kulonyaka zokukhetha abangase bewine. Ngokusebenzisa izinga lokuzikhandla lalabo abaphakanyisiwe abavela ezizweni izilinganiselwa ku-60, iStevie Awards iyazigqaja ngokuhlonipha izimboni ezikhombisa izinga eliphezulu lokuzikhandlela izimpumelelo abazihlosile kuzozonke izinhlobo zezimboni”, kusho uMichael Gallagher, uMongameli nophinde abe umsunguli weStevie Awards. “Sikuthakasele ukwazisa ngezindaba ezifana nalezi kubobonke abantu emhlabeni jikelele ezinyangeni ezizayo, sisebenzisa izinsiza kuxhumana nezinkudla zokuxhumana zeStevie Awards ngethemba lokukhuthaza abanye ukuthi benze kahle kakhulu emisebenzini yabo.

 

Standard Bank KZN Top Business Awards

Imiklomelo iSTD Bank KZN Top Business Awards

Ngomhlaka-03 Agasti 2017, INJMPF yaklonyeliswa ngendondo yokuphatha kahle izimali onyakeni ka-2017, iBest Financial Services, iklonyeliswa iKZN Top Business Awards 2017.

Eminyakeni engu-19 eyedlule iKwaZulul-Natal (KZN) Top Business Awards isigqugquzele izimboni nabatshalimali ababambe iqhaza ekwenzeni isifundazwe siqhubeke sibe nempumelelo. Uhlelo lwemiklomelo seluziveze njengabaqhakambisi bezimboni zaseKZN baphinde begubhe izimpumelelo zezimboni ezenza kahle esifundazweni iKZN. Leyonaleyo ndondo engumklomelo imele ukuklomelisa lonke uhlobo lwemboni ebambe iqhaza emnothweni, imboni ezimele noma esebenzela umphakathi.

 

European CEO Awards

Imiklomelo yomphathi omkhulu i-European CEO Awards

Ngo-Agasti 2017, uMphathi omkhulu iCEO/Principal Officer uklonyeliswe ngendondo yomphathi omkhulu owenza kahle iBest CEO, eklonyeliswa endimeni yezezikhwama eNingizimu Afrikha eklonyeliswa iEuropean CEO Media Group. Lendondo emhlabeni uwonke jikelele isho ukuthi ubuholi obuqotho nesiko lokuhola lisetshenziswa njengoba kulendelekile esikhwameni iNJMPF. Lokhu kusho impumelelo enkulu kuMnu. Sam Camilleri nasesikhwameni iNJMPF nasesifundazweni iKZN.

Indondo i-European CEO iphosela inselelo zonke izimboni ezikhona ekwenzeni umsebenzi wazo kanye nabaphathi abenza izimboni zibe nempumelelo. Ngaphandle kokuholwa nokugqugquzelwa, kungashabalala ngisho isiphiwo esihle sokwenza umsebenzi. Ezimbonini ezincane nezinkulu lokhu kuboniswa phambili umphathi omkhulu i-CEO okuyena obhekelele ukugcinwa kwesikompilo lemboni.

Ukuklonyeliswa ngendondo kuwumphumela wokwenza izinto kahle ngendlela efanele.

 

Isikhwama iNJMPF isihlonzwe i-Institute of Retirement Funds Africa (IRFA) kanye noMkhandlu wezoMhlalaphansi  eNingizimu Afrikha, iCouncil for Retirement Funds in South Africa (Bastesta) nabatshalimali i-Africa Investor (Ai), iCFI, iThe-European kanye neWorld Pension Summit Innovation Awards njengesikhwama esenza kahle.

 

INatal Joint Municipal Pension/Provident Funds (NJMPF) ibahola phambili ozakwabo kwindima yabo. Isithole ukuhlonishwa okukhulu ngokwenza kahle ngokungakhathali, emikhakheni ekubalwa kuyo, ubuholini obuqotho, nezindlela ezilula nezinhle zokuxhumana, nesineke sokuqeqesha nokufundisa, nokuphatha kahle amalunga, notshalomali oluhle. Sekube iminyaka eminingi iNJMPF ithola izindondo, zangaphakathi ezweni nezisezingeni lomhlaba zokwenza kahle embonini. Lokhu okulandelayo kubonisa kafushane izindondo ezingaphezu kwamashumi amabili eseziklonyeliswe iNJMPF, isikhwama ongazikhethela sona KwaZulu-Natal.

 

Ezamabhange nezezimali zase-Europe (European Banking and Finance) ziyisizinda esiphethe abaphathi abaphezulu nabanohlonze kanye nabathathi bezinqumo ezisemqoka emhlabeni wonke jikelele. I-European ingumlingani wangasese weThomson Reuters ophinde abe umcosheli wezindaba zabaphathi abasezingeni eliphezulu, abasilethela idlela yomqondo owodwa wokusebenza wabaphathi abahlonishwayo besikhathi samanje. Ezamabhange nezezimali zase-Europe (European Bank and Finance) sebeklomelise iNJMPF lezizindondo ezilandelayo;

Indondo yesikhwama sonyaka ka-2016 esenze kahle (iBest Perfoming Pension Fund Of The Year – South Africa 2016).

 

Igama lendondo okwaklonyeliswe ngayo iNJMPF ikuveza ngokusobala lokhu abayikho. Ezweni lonke nasemhlabeni wonke jikelele, iNJMPF isizenzele igama elihle ngokwenza umsebenzi njengoba kulindelekile osezingeni eliphezulu, lokho sekuphenduke kwaba isikompilo lesikhwama. INJMPF iphila iphupho layo lokunikezela ngosizo lwemihlomulo olusezingeni eliphezulu emalungeni esikhwama, nabahlomulayo kanye nabahola impesheni. Ngokomlandu enawo iNJMPF embonini, isibekwe phambili ukuze idlale indima yokuhola embonini yezomhlalaphansi eNingizimu Afrikha.

Isikhwama sesiphinde sakhethwa abaseEurope emcimbini wemiklomelo wezamaBhange nokuphathwa kwezezimali, iBanking & Finance Awards, wonyaka ka-2017, sakhethelwa ezindimeni zalemiklomelo elandelayo.

Isikwama sonyaka esenze kahle – ENingizimu Afrikha ngonyaka ka-2017

uMnu. Sam Camilleri – umphathi omkhulu wezezimali iFinancial CEO, yonyaka eNingizimu Afrikha 2017

Abemiklomelo yezamaBhange nokuphathwa kwezezimali kwizwekazi i-Europe bahlonza izimboni kanye nabantu abaphumaphambili ngokwenzakahle kunabanye baphinde beqhubezele imboni yabo phambili nokwenza kahle. Bonke abenza kahle bahlonzwa ngobuholi obuqotho, ukuletha izinto ezintsha, ukuba nolwazi lokusebenza, nomkhiqizo osezingeni eliphezulu.

 

Global Innovation Awards

Indondo yezethulo ezinstha emhlabeni wonkana, iGlobal Innovation Awards

Ngo-Okthoba 2017, isikhwama besithamele umhlangano wemiklomelo weGlobal Innovation Awards lapho kwenzelwa khona imihlangano yezezimpesheni zomhlaba wonke iWorld Pension Summit. Isikhwama sahlonzwa endimeni ye – “Plan Design” emcintiswaneni obungelula osezingeni lomhlaba. Uhlelo lwe-Innovation Awards lugxile kakhulu ezikhwameni ezisebenzisa izinhlelo ezintsha ukwenza umsebenzi wazo njengezikhwama zempesheni nokukhulisa imboni. Lomcimbi wemiklomelo ububanjelwe eHague, eNetherlands.

Abezezimpesheni notshalomali emhlabeni wonke babambe umhlangano wabo wesikhombisa mhlaka-9 nangomhlaka-10 kuNovember wonyaka ka-2016, eHague eNetherlands. Lomhlangano owehlukile kuneminye ohlanganisa bonke ongoti abaqeqeshelwe ezezimpesheni, abaphathi bezimpahla nezinsizakusebenza abavela emhlabeni wonke, ukuzocobelelana ngezindlela zokunikezela ngosizo olwanele oludingwa ilabo ababambe iqhaza ezikhwameni. Umongo womhlangano wawugxile ekunciphiseni ubungozi obungabakhona ezikhwameni.

Njengengxenye yomcimbi wemiklomelo owawubanjwe mhlaka-10 November ukuhlonipha iqhaza labo lokukhulisa amasu abo okususebenza. Uhlelo lwe-Innovation Awards lugxile kakhulu ezikhwameni ezisebenzisa izinhlelo ezintsha ukwenza umsebenzi wazo njengezikhwama zempesheni nokukhulisa imboni.

Sinentokozo yokumemezela ukuthi isikhwama iNatal Joint Municipal Pension/Provident Funds (NJMPF) yaphumaphambili njesikhwama esenza kahle kakhulu ekuletheni izinhlelo ezintsha zokusebenza ezindondweni ezilandelayo; kwezoKuxhumana (Communication), uTshalomali (Investments) kanye nezindlela ezintsha zobuchwepheshe bamanje (Technology Innovation). Ukumenyezelwa ngokukhethekile kweNJMPF emncimbini wemiklomelo kulandela ukuthi iNJMPF ikhuphule izinga ezindimeni zemiklomelo elandelayo;

 

– Ekwethuleni izinhlelo ezintsha zolwazi lwezezimali, (Introducing a financial literacy program),
– Ezinhlelweni ezifundisa amalunga ekuthuthukiseni indlela enhle yokutshala imali esikhwameni.
– Ekujwayezeni amalunga ubuchwepheshe besimanje


INJMPF ihlonzwe njengesikhwama esenza kahle ngendlela engaphezu kwelindelekile! Lokho kungumphumela omuhle endimeni yezomhlalaphansi eNingizimu Afrikha nasezwenikazi i-Afrikha yonkana, ngoba lokho kubonisa ukuthi izikhwama zase-Afrikha kukhona into efanele eziyenza kahle.

 

Abatshalimali base-Afrikha (African Investors)

 

 

NgoSepthemba 2017, isikhwama sakho simenyezelwe njengesikhwama esiphume phambili saklonyeliswa ngendondo i-Africa Investor (Ai) Award eNew York – USA,  lena yindondo yomtshalimali owenzakahle e-Afrika yonkana. Isikhwama iNJMPF isiklonyeliswe ngalendondo kwaze kwaba kathathu iminyaka ilandelana. Lokhu kusinikeza ubufakazi bokuthi sikhuphule izinga njesikhwama ekuletheni izidingo zomhlalaphansi kubabambiqhaza esikhwameni. I-Africa Investor (Ai) umtshalimali ohambaphambili emhlabeni wonkana nabenzakahle kwezokuxhumana. Abanye abaxhase i-Africa Investor (Ai) kubalwa iNew York Stock Exchange, iWorld Bank, iThompson Reuters, i-Office of the Special Advisor on Africa kanye neWorld Pension Council. Inhloso enkulu yalemiklomelo ukwakha umlando omuhle wezimpulelo ezimakethe zase-Afrikha emphakathini wezotshalomali osezingeni lomhlaba. Lokhu kuyimpumelelo enkulu esikhwameni iNJMPF, naKwaZulu-Natal kanye naseNingizimu Afrikha yonkana.

Ukuhlonzwa kweNJMPF okusezingeni lomhlaba

Ngomhlaka 19 Septemba 2016 uMnu. Sam Camilleri ongumphathi omkhulu iCEO/Principal Officer waseNJMPF waklonyeliswa ngendondo yomphathi owenzekahle kwezotshalomali e-Afrkha yonkana emcimbini wabatshalimali baseAfrikha i-Africa Investor Summit eNew York. uMtshalimali wase-Afrikha (Africa Investor) uyena ohola phambili kwezotshalomali nezokuxhumana okusezingeni lomhlaba. Abanye babaxhasi ababekhona kulomcimbi kubalwa iNew York Stock Exchange, iNasdaq, iNepad, iWorld Bank, iThompson Reuters, i-Office of the Special Advisor on Africa kanye neWorld Pension Council. Inhloso enkulu yalemiklomelo ukwakha umlando omuhle wezimpulelo ezimakethe zase-Afrikha emphakathini wezotshalomali osezingeni lomhlaba. INJMPF ilokhu iqhubeke njalo nokubeka phambili labo abangamalunga esikhwama nalabo abahola impesheni esikhwamni ngezinsizakusebenza ezinhle nemihlomulo yabo ehambisana nezikhwama zempesheni zangaphakathi ezweni kanye nezisezingeni lomhlaba. Ukuphumelela okusezingeni lomhlaba kugqugquzela INJMPF ukuthi iqhubeke nokwenza kahle embonini yezomhlalaphansi. Ukuklonyeliswa ngendondo kungumphumela wokwenza kahle into efanele. Lendondo yakamumva etholwe iNJMPF izokwandisa esibalweni sezindondo ezingu-25 eseziklonyeliswe iNJMPF iphinde ibe impumelelo enkulu kuMnu. Sam Camilleri, naKwaZulu-Natal kanye naseNingizimu Afrikha yonkana. INJMPF ilokhu isebenze njalo ngokulandela isiqubulo sayo esithi “Superior Retirement services and benefits for members and Pensioners!” okungukuthi “usizo lwezomhlalaphansi nabahola impesheni olusezingeni eliphezulu”.

 

Indondo iSpecial Award.

INJMPF isikhuphule kakhulu izinga layo lokusebenza, yaqinisa nemigomo esebenza ngaphansi kwayo ukuze ikwazi ukuhambisana nalokho okufunwa amalunga esikhwama, i-IRFA isiklomelise i-NJMPF ngesitifiketi iMerit Certificate for Excellent in Alignment of Previously Disadvantaged Fund to the Previously advantaged Fund in 2015, okuyisitifiketi esimataniswa nesikhwama esasikade singathuthukile ngendlela esezingeni elifanene uma siqhathaniswa nesikhwama esasithuthuke ngendlela efanele ngonyaka ka-2015. Lomklomelo ubonisa ukwenzakahle kwesikwama ekunciphiseni ubuthakathaka obebukhona esikhwameni.

Umklomelo wonyaka i-Africa Pension Fund Initiative of the year Award.

INJMPF yamenyezelwa njengesikhwama esiphume phambili kwi-Afrikha Pension Fund Initiative of the year, okuwumklomelo oklonyeliswe isikhwama sonyaka esisebenze ngokuzimisela nangokwenza kahle kakhulu maqondana nalowonyaka, lomklomelo ubuqondaniswa notshalomali lwangonyaka ka-2015. Imiklomelo ithathelwa emisebenzini eyahlukene yezokusebenza lwabatshalimali base-Afrikha leyomisebenzi yezotshalomali iyona okuhloswengayo ukuhlonza izimboni ezenza kahle endimeni yezotshalomali, ezimbonini zohwebo, amabhange otshalomali, abaphathi bezimboni, abalawuli ngokwezemithetho.

Imiklomelo yayinikezelwa emcimbini wazwelonke ohamba phambili wemboni yezotshalomali nezokuxhumana i-Africa Investor Summit ngo Septhemba ka-2015, nokuwumcimbi owehlukile nokhethekile ezimakethe ezinkulu zase-Afrikha. Abanye babaxhasi ababekhona kulomcimbi kubalwa iNew York Stock Exchange, iNasdaq, iNepad, iWorld Bank, iThompson Reuters, i-Office of the Special Advisor on Africa kanye neWorld Pension Council.

 

 

 

Capital Finance International (CFI.co)

CFI

Capital Finance International (CFI.co)

 

During 2016, Capital Finance International (CFI.co), a London based print journal and online resource reporting on business, economics and finance aims to reward best practice found anywhere in the world through its Awards Programme. It awarded the NJMPF with the following awards, viz. • Best Retirement Services South Africa 2016, and • Best Corporate Governance Pension Funds South Africa 2016.

During 2017, the NJMPF was again recognised with 3 international awards by cfi.co in the following categories; • Best Pension Fund Stakeholder Benefits, South Africa 2017, • Best Practice Pension Funds, South Africa 2017, • Best Corporate Governance Pension Funds, South Africa 2017, Some of the Judges’ comments by the CFI judging panel in 2017: – “Founded well over seventy years ago, and recognised as a pioneer in the non-banking financial services industry, the Natal Joint Municipal Pension Fund (NJMPF) has built not only a strong brand but a peerless reputation for excellence in governance and dependability. Always a forerunner, the NJMPF leverages the power of state-of-the-art technology to offer its members a full suite of retirement services.”

 

 

Institute of Retirement Funds

 

The Institute of Retirement Funds Africa (IRFA), a non-political body which represents and promotes the interests of the retirement industry in Southern Africa, announced its Best Practices Industry Awards, at the annual conference held at the Durban International Convention Centre (ICC). At the ceremony for 2017, the NJMPF dominated the Best Practice Industry Awards by winning a total of 8 awards, which include:

Trophies – Overall Winner

Financial Reporting

Transformation

Special Mention / Merit – Certificates

Transformation across all operations, systems and asset management

Trustee education in terms of investment practices

Gold Certificate

Investment Practices

Overall Communication Strategy

Financial Reporting

Transformation

IRFA Award 2016

The NJMPF was crowned overall winner in three out of six categories of the Institute of Retirement Funds Africa’s 2016 Best Practices Industry Awards, in the following categories:

  • Financial Reporting 
  • Governance
  • Investments

Judges declared the NJMPF the outright winner in these categories in a tough competition, with double the number of entries over the previous years. ‘Most Awarded Pension Fund’ NJMPF continues to set the benchmark for best practice in the industry. Members and pensioners can rest assured their funds are in good and safe  hands.

Communications Awards

The aim was to identify the Fund that communicated pension legislation, policies and Trustee decisions affecting members in a clear informative style, to ensure that key stakeholders were well informed of current developments and future changes affecting their retirement benefits.

The Institute of Retirement Funds Africa (IRFA), a non-profit body representing the interests of the retirement industry in Southern Africa has awarded NJMPF with a series of Communication awards during; 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015. Note the consistency of winning this award.

Trustee Development Awards

The Pension Fund Act has prescribed a number of “fit and proper requirements for trustees.” The aim of the award was to acknowledge the Pension Fund that had shown the greatest commitment and practical demonstration of its roll out of education programmes to develop trustees.

IRFA awarded NJMPF with the Trophy/Industry winner for excellence in Trustee Development as well as a Merit Certificate in Trustee Training, both in 2015.

Treating Customers Fairly (TCF) Awards

South Africa is moving towards a “twin peaks” model as the basis for regulation of regulated financial institutions. The two peaks are prudential (financial) regulation and market conduct regulation. TCF forms a key pillar of this model and applies equally to pensions funds. The award recognizes the Fund which has made the most progress in embedding TCF in its culture. IRFA awarded NJMPF with a Merit certificate for Treating Customers Fairly for Internal Training in 2015.

Legal and Technical Compliance Awards

Protecting the ‘nest egg’ is a key responsibility of the Pension Fund. Trustees have a duty to act with due care, diligence and in good faith and take all reasonable steps to ensure that the interests of members in terms of the rules of the fund and the provisions of the Act are protected at all times. The Award recognizes the Fund that has a well-developed culture of compliance with the statutory requirements including good corporate governance structures

IRFA awarded NJMPF with Legal and Technical Compliance awards in 2013 and 2014.

This is further supported by the Funds subscription to the Institute of Directors Governance Assessment Instrument. The assessment criterion is based on the principals and recommendations contained in King III and a measure and an enabler of good corporate governance structures, policies and procedures. In this regard the Fund has achieved an overall score of AAA, which is the highest application possible.

 Investment Performance Award

All Pension Funds have a key objective of earning superior, above average returns for their members on a sustained basis. This award recognizes the Pension Fund that has been achieving this objective on a consistent basis.

IRFA awarded NJMPF with a Trophy/Industry winner for Investment Performance and Merit Certificate for SRI (Socially Responsible Investing) and ESG (Environmental, Social & Governance) in 2014.

Good investment performance has resulted in improved benefits for NJMPF members and pensioners over the past 5 years, as the following record shows:

Superannuation Fund benefits have improved by 78%. This means NJMPF has been able to provide pension increases of 36.59% plus bonuses/13th cheques of 41.65%.

Retirement Fund benefits have improved by 65% and NJMPF has been able to give pension increases of 39.97% and bonuses/13th cheques of 24.99%.

In 2015, NJMPF provided benefits totalling 22.73% to pensioners, which consisted of a 14.40% increase as well as a 13th cheque of 8.33%.

 

 

 

A recent campaign promoted by the Council of Retirement Funds South Africa (Batseta), which is a non-political body looking after the interests of retirement funds stakeholders is promoting member education on financial literacy. Batseta awards excellence by retirement funds and allow for Funds to show how they educate their members using practical easy to implement financial tools. Batseta has awarded NJMPF with the following awards, viz. Trophy/Industry winner for member education in Financial Control; and Trophy/Industry winner for member education in Financial Knowledge and Understanding in 2015.

 Batesta awarded NJMPF Industry Winner for Financial Knowledge and Understanding for member education in 2016 this being the second year in a row the Fund is receiving the award in this category. The award this year was for the aggressive roll out of the Fund’s interactive website which included four easy-to-use Financial Calculators and breakdown of the Net Replacement Ratio. You can go to the website; www.njmpf.co.za to view the financial tools.

 

 

NJMPF Awards Gallery