Exchange RatesR/$R/£R/€
2017-09-2013.292318.066815.9587

Funda indlela yoku-ngena ku-akhawunti yakho, ukuze uthole umbiko osesikhathini samanje

neSikhwama Sakho, Ukonga Kwakho, Ikusasa Lakho

Izindaba Zakamuva


I-NEWSLETTER YABAHOLA IMPESHENI IZINDABA EZIBUYEKEZIWE ZEKOTA – JUNI 2017

KwiNewsletter yethu kaMashi, isikhwama sakwaNJMPF seluleke abaholi bempesheni ukuthi babheke iMobile Application (App) yakwaNJMPF……Funda Kabanzi


NJMPF I-NEWSLETTER YAMALUNGA IZINDABA EZIBUYEKEZIWE ZEKOTA – JUNI 2017…

Siyanamukela kwi-newsletter yesibili yamalunga onyakeni ka-2017….Funda Kabanzi


 

ANNUAL FEEDBACK MEETING CHAIRMAN’S REPORT 24 FEBRUARY 2017

This is my third term in my capacity as Chairperson of the Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds (“NJMPF”) and it gives me great pleasure to present the Chairperson’s Annual Report for the year ended 31 March 2016…..Read MoreANNUAL FEEDBACK MEETING ACTUARIAL PRESENTATION 24 FEBRUARY 2017

Presentation to the Members’ Information Meeting….Read More


EZAKAMUVA MAYELANA NOKUHLELEKA KABUSHA KWEMITHETHO
YEZIKHWAMA ZE KWAZULU-NATAL JOINT MUNICIPAL PENSION / PROVIDENT

Isikhwama seNatal Joint Municipal Pension Fund (Superannuation), eseNatal Joint Municipal Pension Fund (Retirement) neseKwazulu-Natal Joint Municipal Provident Fund kanye nawe njengelunga lesisodwa salezizikhwama njenganomsebenzi wakamasipala obophezelwe wumthetho ukuba abe ngaphansi kwalezizikhwama…. Funda kabanzi


RETIREMENT REFORM SECOND UPDATE 2016: TAX BENEFITS CONTINUE & ANNUITISATION POSTPONED

During the past month there have been discussions between the Presidency and stakeholders surrpunding the implementation of the new legislation scheduled to commence 01 March 2016…..Funda kabanzi


NGEMISEBENZI YESIKHWAMA EYENZIWE YIKOMIDI JIKELELE ONYAKENI OPHELE ZINGU 31 MARCH 2015

Ngiyanamukela eMhlanganweni wama-73 Wonyaka.Sekuyihlandla lesibili lami leli nginguSihlalo we-Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds kanti kunginika injabulo enkulu ukwethula uMbiko kaSihlalo wamiNyaka Yonke onyakeni ophele zingu 31 March 2015……Funda kabanzi


I-NJMPF ITHOLE UMKLOMELO WAPHESHEYA !!!

Unyaka ka 2015 ube omuhle kakhulu eZikhwameni zeNatal Joint Municipal Pension/Provident (NJMPF). I-NJMPF ithole imiklomelo eminingi ezikhungweni ezahlukahlukene ziqhakambisa ukuphatha kanye namaqhinga amahle okutshala imali ezikhwameni eziwasebenzisayo….Funda kabanzi


 

Izikhwama zakho

Isikhwama siphethe iZikhwama ezintathu okuyiSuperannuation kanye neSikhwama seRetirement okuyizikhwama ezichaziwe zemihlomulo, kanye neSikhwama se-Provident okuyiSikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali.