Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Funda indlela yoku-ngena ku-akhawunti yakho, ukuze uthole umbiko osesikhathini samanje

neSikhwama Sakho, Ukonga Kwakho, Ikusasa Lakho

IZINDABA ZAKAMUVA KWA-NJMPF

IPHEPHANDABA LOKWAZISA
Abahola Impesheni Izindaba zekota yonyaka – Disemba 2018

Siyakwamukela ephephandabeni lesine lonyaka ka-2018 lokwazisa abahola impesheni. Sekusondele ukuphela konyaka. Unyaka ka-2018 kube unyaka obenezinto eziningi ezenzakale kuwo, lesi isikhathi esihle sokukhumbuzisana, ngezinye zezinto ezenzakalile. Izwe lakithi libe nesikhathi esinzima sezomnotho nezombusazwe enyakeni ka-2018. Wonke umuntu uyabuzwa ubunzima bokunyuka kwentengo kaphethiloli kanye nokwenyuka njalo kwezindleko zokuphila…Funda Kabanzi

IPHEPHANDABA LOKWAZISA AMALUNGA
Izindaba zekota yonyaka – Disemba 2018

Siyakwamukela ephephandabeni lesine lonyaka ka-2018 lokwazisa amalunga.
Sekusondele ukuphela konyaka. Unyaka ka-2018 kube unyaka obenezinto eziningi ezenzakale kuwo, lesi isikhathi esihle sokukhumbuzisana, ngezinye zezinto ezenzakalile.Izwe lakithi libe nesikhathi esinzima sezomnotho nezombusazwe enyakeni ka-2018. Wonke umuntu uyabuzwa ubunzima bokunyuka kwentengo kaphethiloli kanye nokwenyuka njalo kwezindleko zokuphila…Funda Kabanzi

NOTIFICATION OF ADMININISTRATION FEE INCREASE ON FNB SMART HOUSING PLAN LOANS
FNB Loans wishes to advise the Fund of the Bank’s intention to increase the monthly Administration Fee on housing loan accounts…Funda Kabanzi


 

UKUFUNDA NGEZEZIMALI

Gross Domestic Product
Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) oyimali yayoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo ekhiqizwe ezweni ngesikhathi esithile. Yize iGDP ivamise ukubalwa minyaka yonke, iyakwazi ukubalwa ngamakota. Isibonelo ngeNingizimu Afrika, uhulumeni ukipha iGDP yonyaka wonke elinganisiwe ngekota yonyaka. 

Gross Domestic Product
Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) ojwayelekile,uyiGDP ehlolwe ngentengo yezimakethe yamanje. Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) oyimali yayoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo ekhiqizwe ezweni ngesikhathi esithile. I-GDP ejwayelekile yahlukile kancane kwiGDP yangempela ngoba yona ihlanganisa ukwehla kwamandla email Kanye nentengo yemali.

Gross Domestic Product
I-GDP yangempela ilungiswa ukwehla kwamandla email eveza inani layoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo  ekhiqizwe umnotho ngonyaka thizeni, evezwe ngentengo yesisekelo sonyaka, futhi ijwayelwe ukubizwa ngeGDP ‘ntengo ehlale injalo’, noma ngeGDP ‘yedolla elihlala linjalo’. I-GDP ejwayelekile, ayifani neGDP yangempela ekwazi uku-akhawunta ukukhokhwa kwenani lentengo Kanye nokuhlinzeka isibalo esiqondile sokukhula komnotho.

 

Inani lempahla yesikhwama

R20 biliyoni

Amalunga Asasebenza

21 000+

Abahola impesheni

9000+

Izikhwama zakho

Isikhwama siphethe iZikhwama ezintathu okuyiSuperannuation kanye neSikhwama seRetirement okuyizikhwama ezichaziwe zemihlomulo, kanye neSikhwama se-Provident okuyiSikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali.