Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2114.243018.834216.7982

Funda indlela yoku-ngena ku-akhawunti yakho, ukuze uthole umbiko osesikhathini samanje

neSikhwama Sakho, Ukonga Kwakho, Ikusasa Lakho

IZINDABA ZAKAMUVA KWA-NJMPF

IPHEPHANDABA LOKWAZISA Abahola Imphesheni Izindaba zekota yonyaka – Julayi 2018

Siyakwamukela ephephanadabeni lesibili lonyaka ka-2018 lokwazisa amalunga. I-Financial Services Board (FSB) isithathe amagunya ayo ngokusemthethweni njenge-Financial Sector Conduct Authority (FSCA), kusukela mhlaka-1 Apreli 2018…..Funda Kabanzi

 

IPHENPHANDA LOKWAZISA AMALUNGA IZINDABA ZEKOTA YONYAKA-JUNI 2018
I-Financial Services Board (FSB) isithathe amagunya ayo ngokusemthethweni njenge-Financial Sector Conduct Authority (FSCA), kusukela mhlaka-1 Apreli 2018…..Funda Kabanzi

IPHENPHANDA LOKWAZISA AMALUNGA IZINDABA ZEKOTA YONYAKA-NDASA 2018
Ukunyuka kwentela yezimpahla ezitolo I-VAT (Value Added Tax) esuke ku-14 yaya ku-15 wamaphesenti eqale ukusebenza kusukela lulunye ku-Mbasa kulonyaka ka-2018….Funda Kabanzi

IPHENPHANDA LOKWAZISA ABAHOLA IMPHESHENI IZINDABA ZEKOTA YONYAKA-NDASA 2018
Ukunyuka kwentela yezimpahla ezitolo I-VAT (Value Added Tax) esuke ku-14 yaya ku-15 wamaphesenti eqale ukusebenza kusukela lulunye ku-Mbasa kulonyaka ka-2018…..Funda Kabanzi

EZAKAMUVA MAYELANA NOKUHLELEKA KABUSHA KWEMITHETHO
YEZIKHWAMA ZE KWAZULU-NATAL JOINT MUNICIPAL PENSION / PROVIDENT
Isikhwama seNatal Joint Municipal Pension Fund (Superannuation), eseNatal Joint Municipal Pension Fund (Retirement) neseKwazulu-Natal Joint Municipal Provident Fund kanye nawe njengelunga lesisodwa salezizikhwama…. Funda kabanzi


 

UKUFUNDA NGEZEZIMALI

20 Julayi 2018
Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) oyimali yayoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo ekhiqizwe ezweni ngesikhathi esithile. Yize iGDP ivamise ukubalwa minyaka yonke, iyakwazi ukubalwa ngamakota. Isibonelo ngeNingizimu Afrika, uhulumeni ukipha iGDP yonyaka wonke elinganisiwe ngekota yonyaka. 

19 Julayi 2018
Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) ojwayelekile,uyiGDP ehlolwe ngentengo yezimakethe yamanje. Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) oyimali yayoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo ekhiqizwe ezweni ngesikhathi esithile. I-GDP ejwayelekile yahlukile kancane kwiGDP yangempela ngoba yona ihlanganisa ukwehla kwamandla email Kanye nentengo yemali.

18 Julayi 2018
I-GDP yangempela ilungiswa ukwehla kwamandla email eveza inani layoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo  ekhiqizwe umnotho ngonyaka thizeni, evezwe ngentengo yesisekelo sonyaka, futhi ijwayelwe ukubizwa ngeGDP ‘ntengo ehlale injalo’, noma ngeGDP ‘yedolla elihlala linjalo’. I-GDP ejwayelekile, ayifani neGDP yangempela ekwazi uku-akhawunta ukukhokhwa kwenani lentengo Kanye nokuhlinzeka isibalo esiqondile sokukhula komnotho.

17 Julayi 2018
Ukukhula nomnotho: Ukukhula Kwesilinganiso seGDP kwi-yipesenti lokukhula kweGDP kwikota Nekota. Ikutshela ukuthi umnotho wezwe ukhula kangakanani noma wehla kangakanani. 

16 Julayi 2018
Ukukhula comnotho ukunyuka kwamanani ezimpahla ngenxa yokunyuka kwempahla nomkhiqizo emnothweni esikhathini esithile. Lokhu kwenyuka kudalwa ukwenyuka kwezimpahla zangaphakathi ezweni noma iwowonke umkhiqizo wezwe (GDP).

  

Inani lempahla yesikhwama

R18 biliyoni

Amalunga Asasebenza

21 000+

Abahola impesheni

9000+

Izikhwama zakho

Isikhwama siphethe iZikhwama ezintathu okuyiSuperannuation kanye neSikhwama seRetirement okuyizikhwama ezichaziwe zemihlomulo, kanye neSikhwama se-Provident okuyiSikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali.