Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Funda indlela yoku-ngena ku-akhawunti yakho, ukuze uthole umbiko osesikhathini samanje

neSikhwama Sakho, Ukonga Kwakho, Ikusasa Lakho

IZINDABA ZAKAMUVA KWA-NJMPF

NOTIFICATION OF ADMININISTRATION FEE INCREASE ON FNB SMART HOUSING PLAN LOANS
FNB Loans wishes to advise the Fund of the Bank’s intention to increase the monthly Administration Fee on housing loan accounts…Funda Kabanzi

 

IPHEPHANDABA LOKWAZISA AMALUNGA Izindaba zekota yonyaka – September 2018

Siyakwamukela ePhephandabeni lokwazisa aMalunga ngalentwasahlobo yonyaka ka-2018. Izindaba ezinhle kule kota yonyaka ukuthi iNJMPF iphinde yathola umbiko ongenagcobho ovela kuMcwaningi Mabhuku omkhulu u-Auditor General. Ubuholi obuqotho, ukuziphatha okuhle nokwenza umsebenzi ngendlela elindelekile kwenza ukuba uthembeke kubobonke ababambe iqhaza…Funda Kabanzi

IPHEPHANDABA LOKWAZISA Abahola Imphesheni Izindaba zekota yonyaka – September 2018

Siyakwamukela ePhephandabeni lokwazisa abahola impesheni ngalentwasahlobo yonyaka ka-2018. Izindaba ezinhle kulekota yonyaka ukuthi iNJMPF iphinde yathola umbiko ongenagcobho ovela kuMcwaningi Mabhuku omkhulu u-Auditor General. Ubuholi obuqotho, ukuziphatha okuhle nokwenza umsebenzi ngendlela elindelekile kwenza ukuba uthembeke kubobonke ababambe iqhazaFunda Kabanzi

IPHEPHANDABA LOKWAZISA Abahola Imphesheni Izindaba zekota yonyaka – Julayi 2018

Siyakwamukela ephephanadabeni lesibili lonyaka ka-2018 lokwazisa amalunga. I-Financial Services Board (FSB) isithathe amagunya ayo ngokusemthethweni njenge-Financial Sector Conduct Authority (FSCA), kusukela mhlaka-1 Apreli 2018…..Funda Kabanzi


 

UKUFUNDA NGEZEZIMALI

20 Julayi 2018
Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) oyimali yayoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo ekhiqizwe ezweni ngesikhathi esithile. Yize iGDP ivamise ukubalwa minyaka yonke, iyakwazi ukubalwa ngamakota. Isibonelo ngeNingizimu Afrika, uhulumeni ukipha iGDP yonyaka wonke elinganisiwe ngekota yonyaka. 

19 Julayi 2018
Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) ojwayelekile,uyiGDP ehlolwe ngentengo yezimakethe yamanje. Umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene (GDP) oyimali yayoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo ekhiqizwe ezweni ngesikhathi esithile. I-GDP ejwayelekile yahlukile kancane kwiGDP yangempela ngoba yona ihlanganisa ukwehla kwamandla email Kanye nentengo yemali.

18 Julayi 2018
I-GDP yangempela ilungiswa ukwehla kwamandla email eveza inani layoyonke imikhiqizo Kanye nentsebenzo  ekhiqizwe umnotho ngonyaka thizeni, evezwe ngentengo yesisekelo sonyaka, futhi ijwayelwe ukubizwa ngeGDP ‘ntengo ehlale injalo’, noma ngeGDP ‘yedolla elihlala linjalo’. I-GDP ejwayelekile, ayifani neGDP yangempela ekwazi uku-akhawunta ukukhokhwa kwenani lentengo Kanye nokuhlinzeka isibalo esiqondile sokukhula komnotho.

17 Julayi 2018
Ukukhula nomnotho: Ukukhula Kwesilinganiso seGDP kwi-yipesenti lokukhula kweGDP kwikota Nekota. Ikutshela ukuthi umnotho wezwe ukhula kangakanani noma wehla kangakanani. 

16 Julayi 2018
Ukukhula comnotho ukunyuka kwamanani ezimpahla ngenxa yokunyuka kwempahla nomkhiqizo emnothweni esikhathini esithile. Lokhu kwenyuka kudalwa ukwenyuka kwezimpahla zangaphakathi ezweni noma iwowonke umkhiqizo wezwe (GDP).

  

Inani lempahla yesikhwama

R20 biliyoni

Amalunga Asasebenza

21 000+

Abahola impesheni

9000+

Izikhwama zakho

Isikhwama siphethe iZikhwama ezintathu okuyiSuperannuation kanye neSikhwama seRetirement okuyizikhwama ezichaziwe zemihlomulo, kanye neSikhwama se-Provident okuyiSikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali.